สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับศูนย์นวัตกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ์ (FIN CMU) ส่งเสริมการแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ์เกษตรแก่เกษตรกรโครงการร้อยใจรักษ์

สำนักงานเกษตรจังหวัดเชีย

Read more

เกษตรเชียงใหม่นำศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) และเกษตรแปลงใหญ่ ร่วมขับเคลื่อนพัฒนาภาคการเกษตรหลังพ้นวิกฤต COVID-19

เชียงใหม่ – เมื่อว

Read more

พ่อเมืองเชียงใหม่ขับเคลื่อนศูนย์เรียนรู้สร้างอาชีพแก่ผู้รับผลกระทบจากไวรัส Covid-19

พ่อเมืองเชียงใหม่ขับเคลื

Read more

เกษตรเชียงใหม่นำทัพผลผลิตร่วมกิจกรรม “ตลาด อ.ต.ก. ร่วมใจ ส่งเสริมบริโภคผลไม้ไทย ต้านภัย COVID-19”

เกษตรเชียงใหม่นำทัพผลผลิ

Read more