สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) จัดสัมมนา “ข้าวบนพื้นที่สูงของไทย” ระดมความคิดเพื่อกำหนดทิศทางงานวิจัยและพัฒนาข้าวบนพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน

เชียงใหม่ – เมื่อว

Read more