ประชาชนจิตอาสา เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ร่วมกันพัฒนาพื้นที่ถนนเชียงใหม่-แม่โจ้และภายในสถานีวิทยุเสียงสามยอด เชียงใหม่ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

ประชาชนจิตอาสา เราทำความ

Read more

อำเภอสันทราย โดยสำนักงานเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว จัดอบรมขยายผลหัวข้อสถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย ให้กับชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพื้นที่เทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว

อำเภอสันทราย โดยสำนักงาน

Read more

กองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่จัดอบรมขยายผลหัวข้อ “สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย” ให้กับเครือข่ายการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันอาชญากรรมระดับตำบล

กองบังคับการตำรวจภูธรจัง

Read more