พิธีส่งมอบรถโครงการจัดหารถรับส่งเด็กและผู้สูงอายุ ตำบลสรอย อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่ ซึ่งสนับสนุนโดยรัฐบาลญี่ปุ่นผ่านโครงการความร่วมมือด้านเศรษฐกิจแบบให้เปล่าเพื่อพื้นฐานและความมั่นคงของมนุษย์ (โครงการคุซะโนะเนะ)

แพร่ – เมื่อวันที่

Read more