กองทัพน้อยที่ ๓ จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเราทำความดีเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ที่สวนสุขภาพ ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ จังหวัดพิษณุโลก

กองทัพน้อยที่ ๓ จัดกิจกร

Read more

ศูนย์ปฏิบัติการบริหารการแก้ปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือจัดปฐมนิเทศสร้างการรับรู้ให้กำลังพลพร้อมปฏิบัติภารกิจเพื่อชาติ

ศูนย์ปฏิบัติการบริหารการ

Read more