“RUN” พร้อมโชว์ผลงานวิจัยจาก ๘ มหาวิทยาลัยเครือข่ายฯ ใน มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ ๒๕๖๓ (Thailand Research Expo 2020)

เครือข่ายพันธมิตรมหาวิทยาลัยเพื่อการวิจัย (Research University Network: RUN) เชิญชวนนักวิชาการ นักวิจัย นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ร่วมชมการแสดงนิทรรศการผลงานวิจัยเด่นของ ๘ มหาวิทยาลัย และผลงานวิจัยร่วมใน ๑๐ คลัสเตอร์วิจัย ของ RUN ภายใต้ Theme: “RUN Forward: Moving Thailand Future” ใน มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ ๒๕๖๓ (Thailand Research Expo 2020) ระหว่างวันที่ ๒-๖ สิงหาคมนี้ เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนประเทศไทยและยกระดับมาตรฐานงานวิจัยไทยให้ทัดเทียมกับนานาชาติเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

เครือข่ายพันธมิตรมหาวิทยาลัยเพื่อการวิจัย (Research University Network: RUN) นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ สิงหราชวราพันธ์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และประธานเครือข่ายพันธมิตรมหาวิทยาลัยเพื่อการวิจัย นำงานวิจัยบางส่วนร่วมจัดแสดงนิทรรศการภายในแถลงข่าวการจัด มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ ๒๕๖๓ (Thailand Research Expo 2020) ณ ห้อง Lotus Suite ๑–๔ ชั้น ๒๒ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพมหานคร

รองศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ สิงหราชวราพันธ์ กล่าวว่า เครือข่ายพันธมิตรมหาวิทยาลัยเพื่อการวิจัย (Research University Network: RUN) เป็นการรวมตัวของมหาวิทยาลัย ๘ แห่ง ประกอบด้วย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, มหาวิทยาลัยมหิดล, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, มหาวิทยาลัยขอนแก่น, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, และมหาวิทยาลัยนเรศวร ซึ่งเกิดขึ้นภายใต้แนวคิด SEXy way ด้วยความจริงใจ (Sincerely), ความเท่าเทียม (Equally), และความมุ่งสู่ความเป็นเลิศ (Excellently)

ปีนี้ RUN นำผลงานวิจัยที่มุ่งเน้นประเด็นสำคัญระดับประเทศ, ระดับภูมิภาค, และระดับโลก ประกอบด้วย งานวิจัยด้านพลังงาน, งานวิจัยด้านการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและภัยพิบัติ, งานวิจัยด้านเกษตรและอาหาร, งานวิจัยด้านวัสดุศาสตร์, งานวิจัยด้านสุขภาพ, งานวิจัยด้านการศึกษาภูมิภาคอาเซียน, งานวิจัยด้านหุ่นยนต์, งานวิจัยด้านดิจิตอล, และงานวิจัยด้านโลจิสติกส์ จำนวนกว่า ๓๐ ผลงาน จาก ๘ มหาวิทยาลัย และ ๑๐ คลัสเตอร์วิจัย ภายใต้ RUN ร่วมจัดนิทรรศการใน มหกรรมวิจัยแห่งชาติ ๒๕๖๓ (Thailand Research Expo 2020) ร่วมกับสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ภายใต้ Theme: “RUN Forward: Moving Thailand Future” ซึ่งจะมีขึ้นระหว่างวันที่ ๒–๖ สิงหาคมนี้ และในภาคการประชุมจะมีการจัดปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ “ทิศทางการวิจัยและการบริหารงบประมาณด้านวิจัยของประเทศในยุค New Normal” และเสวนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในหัวข้อ “การส่งเสริมนักวิจัยไทยภายใต้ระบบการจัดสรรทุน PMUs” โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ในวันที่ ๕ สิงหาคมนี้ ณ ห้อง World Ballroom ชั้น ๒๓ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพมหานคร

นอกจากนี้ ยังมีการนำงานวิจัยเด่นและผลงานวิจัยร่วมจาก ๑๐ คลัสเตอร์วิจัย ของเครือข่ายพันธมิตรมหาวิทยาลัยเพื่อการวิจัย ร่วมจัดแสดงภายในงานแถลงข่าวครั้งนี้ จำนวน ๔ ผลงาน ได้แก่
๑. การพัฒนาพันธุ์ไม้ดอกไทยก้าวไกลสู่ตลาดสากล โดย ศาสตราจารย์ ดร.โสระยา ร่วมรังษี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ผลงานเด่นมหาวิทยาลัยเชียงใหม่)
๒. จูนใจ: แชทบอทผู้ช่วยเหลือเรื่องอารมณ์ โดย ดร.กลกรณ์ วงศ์ภาติกะเสรี มหาวิทยาลัยมหิดล (ผลงานเด่นคลัสเตอร์ดิจิทัล)
๓. แอปพลิเคชันตรวจสอบชนิดยาและแจ้งเตือนกินยาสำหรับผู้สูงอายุและผู้ดูแล โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นริศ หนูหอม มหาวิทยาลัยมหิดล (ผลงานเด่นคลัสเตอร์ดิจิทัล)
๔. SHYFTE – Building Skills 4.0 T้hrough University and Enterprise Collaboration โดย รองศาสตราจารย์ ดร.อภิชาต โสภาแดง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ผลงานเด่นคลัสเตอร์โลจิสติกส์)

รองศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ สิงหราชวราพันธ์ กล่าวต่อไปว่า บทบาทที่สำคัญอย่างหนึ่งของมหาวิทยาลัยคือ การค้นหาองค์ความรู้และนำความรู้ที่ได้ไปถ่ายทอดในการจัดการเรียนรู้และนำไปพัฒนาสังคม เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติ ซึ่งปัจจุบันนักวิจัยและงานวิจัยเป็นส่วนหนึ่งที่มีความสำคัญในการพัฒนาและแก้ปัญหาด้านต่าง ๆ ของประเทศ แต่ด้วยสภาวการณ์ที่บุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนา รวมทั้งทุนวิจัยที่ค่อนข้างจำกัด ตลอดจนลักษณะการทำงานวิจัยของคณาจารย์ที่ยังไม่รวมศูนย์ ส่งผลให้ยังไม่ก่อให้เกิดแผนโครงการใหญ่ที่สามารถแก้ปัญหาเร่งด่วนของประเทศได้ เครือข่ายพันธมิตรมหาวิทยาลัยเพื่อการวิจัย (Research University Network: RUN) จึงเกิดขึ้น ซึ่งเป็นการรวมตัวกันของ ๘ มหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศ มีวัตถุประสงค์เพื่อผนึกกำลังสร้างเครือข่ายพันธมิตรมหาวิทยาลัยวิจัย และมุ่งตอบโจทย์นโยบายไทยแลนด์ ๔.๐ ก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้และการใช้ทรัพยากร เกิดการบูรณาการแบ่งปันความรู้และการทำงาน เป็นแรงผลักดันในการเป็นศูนย์กลางการสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรม เพื่อการพัฒนาประเทศและภูมิภาคอาเซียนภายใต้แนวคิดด้วยความจริงใจ ความเท่าเทียม และมุ่งสู่ความเป็นเลิศ (Sincerely, Equally, Excellently) หรือเรียกว่า หลักการ SEXy way

ในการนี้ ขอเชิญชวนนักวิชาการ นักวิจัย นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ร่วมชมการแสดงนิทรรศการผลงานวิจัยของเครือข่ายพันธมิตรมหาวิทยาลัยเพื่อการวิจัย (Research University Network: RUN) ใน มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ ๒๕๖๓ ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๒-๖ สิงหาคมนี้ ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพมหานคร

พิพัฒน์ ศรีตะวัน สำนักข่าวเชียงใหม่ออนไลน์นิวส์ รายงาน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *