๘ เมษายนนี้ “จันทร์เต็มดวงใกล้โลกที่สุดในรอบปี”

สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สดร.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ชวนจับตา ซูเปอร์ฟูลมูน จันทร์เต็มดวงใกล้โลกที่สุดในรอบปี ซึ่งมีขนาดใหญ่และสว่างกว่าปกติเล็กน้อย ในวันที่ ๘ เมษายนที่จะถึงนี้

นายศุภฤกษ์ คฤหานนท์ หัวหน้างานบริการวิชาการทางดาราศาสตร์ กล่าวว่า วันที่ ๘ เมษายนที่จะถึงนี้ จะมีปรากฏการณ์ จันทร์เต็มดวงใกล้โลกที่สุดในรอบปี หรือ ซูเปอร์ฟูลมูน (Super Full Moon) โดยดวงจันทร์จะอยู่ห่างจากโลก ๓๕๗,๐๒๒ กิโลเมตร หากเปรียบเทียบกับจันทร์เต็มดวงช่วงเวลาปกติจะมีขนาดใหญ่กว่าร้อยละ ๗ และสว่างกว่าร้อยละ ๑๖ สังเกตได้ด้วยตาเปล่าทางทิศตะวันออก ตั้งแต่เวลา ๑๗.๕๒ น. เป็นต้นไปจนถึงรุ่งเช้า ผู้สนใจสามารถรอชมและเก็บภาพความสวยงามของดวงจันทร์ได้ในคืนดังกล่าว

นายศุภฤกษ์ คฤหานนท์ กล่าวต่อไปว่า ดวงจันทร์จะโคจรรอบโลกเป็นวงรี ๑ รอบ ใช้ระยะเวลาประมาณ ๑ เดือน ดังนั้นแต่ละเดือนจะมีตำแหน่งที่ดวงจันทร์ใกล้โลกที่สุดเรียกว่า เปริจี (Perigee) โดยมีระยะทางเฉลี่ย ๓๕๗,๐๐๐ กิโลเมตร และตำแหน่งที่ไกลโลกที่สุดเรียกว่า อะโปจี (Apogee) มีระยะทางเฉลี่ยประมาณ ๔๐๖,๐๐๐ กิโลเมตร การที่ผู้คนมองเห็นดวงจันทร์มีขนาดปรากฏใหญ่กว่าปกติเล็กน้อยในคืนที่ดวงจันทร์ใกล้โลกที่สุดในรอบปีจึงเป็นเหตุการณ์ปกติที่สามารถอธิบายได้ตามหลักการทางวิทยาศาสตร์ แม้ว่าดวงจันทร์จะโคจรเข้าใกล้โลกทุกเดือน แต่อาจไม่ปรากฏเต็มดวงทุกครั้ง สำหรับ จันทร์เต็มดวงและใกล่้โลกที่สุดในรอบปี ครั้งต่อไปจะตรงกับวันที่ ๒๖ พฤษภาคมนี้ โดยห่างจากโลกประมาณ ๓๕๗,๔๕๔ กิโลเมตร

พิพัฒน์ ศรีตะวัน สำนักข่าวเชียงใหม่ออนไลน์นิวส์ รายงาน