สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่เชิญเที่ยวงาน “จุ้มสะหรีปี๋ใหม่เมือง” เสริมสร้างเอกลักษณ์และอัตลักษณ์การท่องเที่ยว

เชียงใหม่ นายเสน่ห์ สายเย็นใจ วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ เชิญชวนร่วมงาน จุ้มสะหรีปี๋ใหม่เมือง โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่บูรณการกิจกรรมวัฒนธรรมภายใต้โครงการเสริมสร้างเอกลักษณ์และอัตลักษณ์การท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคเหนือ ตอนบน ๑ การสืบสานประเพณีล้านนาฟื้นคุณค่าสู่ชุมชนเพื่อการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เนื่องในประเพณีปี๋ใหม่เมือง ระหว่างวันที่ ๑๓-๑๕ เมษายนที่จะถึงนี้ เวลา ๑๓.๐๐-๑๘.๐๐ น. ณ วัดโลกโมฬี

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่นำกิจกรรมเข้าร่วมในเทศกาลประเพณีปี๋ใหม่เมือง เป็นการส่งเสริมและสนับสนุนงานอนุรักษ์ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และประเพณีที่สำคัญของชาวชียงใหม่ ซึ่งกิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน การขับซอล้านนาโดยสมาคมศิลปินขับซอล้านนา การแสดงวิถีวัฒนธรรมล้านนา การสาธิตภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม การทำขนมพื้นเมือง การตัดช่อตุงนักษัตร ๑๒ ราศี การสาธิตการแต่งดาเครื่องดำหัวแบบล้านนาและขอพรจากผู้สูงอายุภายในงาน การก่อเจดีย์ทรายและปักช่อตุง และการสรงน้ำพระและลอดซุ้มน้ำพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลตลอดปี และขอเชิญชวนร่วมพิธีเปิดงาน จุ้มสะหรีปี๋ใหม่เมือง ในวันที่ ๑๔ เมษายนนี้ เวลา ๑๔.๓๐ น. ตลอดจนร่วมกันรักษาเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมของชาวล้านนาโดยร่วมกันแต่งกายนุ่งหย้องคนเมืองไปร่วมงาน

พิพัฒน์ ศรีตะวัน รายงาน