สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแพร่จัดงานแถลงข่าวการจัดงานประเพณี “ไหว้พระพุทธโกศัยศิริชัยมหาศากยมุณี พระคู่บ้าน คู่เมือง ประจำปี ๒๕๖๒”

แพร่ – เมื่อวันที่ ๒๕ เมษายนที่ผ่านมา ณ วัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหาร นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ พร้อมด้วย พระราชเขมากร เจ้าคณะจังหวัดแพร่ เจ้าอาวาสวัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหาร, นายสหยศ วงศ์บุรี รองนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองแพร่, นางรุจิกาญจน์ ทันใจ วัฒนธรรมจังหวัดแพร่, และ นางสาวอนันยา เจียมศรีพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดแพร่ ร่วมกันแถลงข่าวการจัดงานประเพณี ไหว้พระพุทธโกศัยศิริชัยมหาศากยมุณี พระคู่บ้าน คู่เมือง ประจำปี ๒๕๖๒ ท่ามกลางสื่อมวลชนจังหวัดแพร่ จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดลำปาง จำนวนมาก

งานประเพณี ไหว้พระพุทธโกศัยศิริชัยมหาศากยมุณี พระคู่บ้าน คู่เมือง ประจำปี ๒๕๖๒ เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์วัฒนธรรมและสุขภาพจังหวัดแพร่ ซึ่งสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแพร่เป็นผู้รับผิดชอบดำเนินกิจกรรม ตามโครงการการบูรณาการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๒ ประจำปี ๒๕๖๒ อันเป็นการขับเคลื่อนการท่องเที่ยวไทยให้พัฒนาสู่ความมั่นคง (Stability) มั่งคั่ง (Prosperity) และยั่งยืน (Sustainability)

จังหวัดแพร่เป็นจังหวัดในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๒ ที่มีความโดดเด่นด้านการท่องเที่ยว มีศิลปวัฒนธรรมหลากหลาย มีขนบธรรมเนียมประเพณีเก่าแก่ที่สืบทอดเป็นมรดกต่อกันมาจนเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว มีเมืองโบราณสมัยก่อนประวัติศาสตร์ที่ทรงคุณค่า มีแหล่งเรียนรู้ด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น วิถีชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คน การแสดงศิลปวัฒนธรรม สินค้าพื้นเมือง การแต่งกาย ภาษา กลุ่มชาติพันธุ์ และมีวิถีชีวิตที่เป็นเอกลักษณ์ของกลุ่มล้านนาตะวันออก อีกทั้งยังมีแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติและสุขภาพที่สามารถพักผ่อน ชื่นชม และเรียนรู้การรักษาสุขภาพกายใจให้ได้รับความเพลิดเพลินไปกับทัศนียภาพ พืชพรรณ และสัตว์ป่า ตลอดจนลักษณะทางวัฒนธรรมที่ปรากฏในแหล่งธรรมชาติโดยไม่รบกวนและทำความเสียหายแก่ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนเป็นแหล่งผลิตพืชเศรษฐกิจสำคัญ มีทำเลที่ตั้งที่สามารถเชื่อมโยงการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว กับกลุ่มจังหวัดภาคเหนือ กลุ่มประเทศภูมิภาคลุ่มน้ำโขง (GMS) และประชาคมอาเซียน (AEC) ทั้งทางบก ทางน้ำ และทางอากาศ และมีศักยภาพที่จะก้าวสู่เมืองเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวระดับสากลในอนาคตอันใกล้

จังหวัดแพร่ได้ประกาศงานประเพณีไหว้พระพุทธโกศัยศิริชัยมหาศากยมุนีเป็นงานประเพณีตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัด และแต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานระดับจังหวัดขึ้นเพื่อให้การจัดงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย บูรณาการร่วมกันกับหน่วยงานภาครัฐเอกชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีกิจกรรมวัฒนธรรมหลากหลาย เช่น การจัดขบวนสักการะหลวงพ่อพุทธโกศัยศิริชัยมหาศากยมุนี พิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภชน้ำสรงพระราชทาน พิธีถวายน้ำสรงพระราชทาน พิธีถวายผ้าพระราชทานห่มองค์พระ เทศน์มหาชาติ การแสดงศิลปวัฒนธรรม กิจกรรมเดิน-วิ่ง วิสาขบูชา การประกวดแข่งขันตีกลองปูจา และการเวียนเทียน โดยกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑๒-๑๘ พฤษภาคมนี้ ณ วัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหาร ซึ่งตรงกับสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันวิสาขบูชาประจำปี ๒๕๖๒ อันเป็นประเพณีทางศาสนาและศิลปวัฒนธรรมที่สืบทอดกันมานาน

จังหวัดแพร่ขอเชิญร่วมงานประเพณีไหว้พระพุทธโกศัยศิริชัยมหาศากยมุนี ตามวันเวลาและสถานที่ที่กำหนด โดยจะมีพิธีเปิดงานในวันที่ ๑๒ พฤษภาคม พร้อมขบวนแห่สักการะหลวงพ่อโกศัยศิริชัยมหาศากยมุนี จำนวน ๑๒ ขบวน ซึ่งจะเคลื่อนขบวนจากตลาดแพร่ปรีดาไปตามถนนเจริญเมืองสู่วัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหาร มีการแสดงชุดไหว้สาพระพุทธโกศัยฯ และมีการนมัสการหลวงพ่อพุทธโกศัยศิริชัยมหาศากยมุนีเป็นประจำทุกวันในห้วงการจัดงาน

พิพัฒน์ ศรีตะวัน ภาพ/ข่าว