ถนนคนเดินเชียงใหม่วันอาทิตย์พร้อมเปิดแล้ว ๗ มิถุนายนนี้

ถนนคนเดินเชียงใหม่วันอาทิตย์พร้อมเปิดแล้ว ๗ มิถุนายนนี้

เชียงใหม่ – เมื่อวันที่ ๒๕ พฤษภาคมที่ผ่านมา ณ สำนักงานการท่องเที่ยวเทศบาลนครเชียงใหม่ นายณัฐฐชูเดช วิริยะดิลกธรรม รองนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ เป็นประธานในการประชุมการดำเนินงานเปิดถนนคนเดินราชดำเนินวันอาทิตย์ โดยมีเจ้าหน้าที่และคณะกรรมการตัวแทนถนนคนเดินร่วมประชุม ซึ่งที่ประชุมมีมติเห็นชอบกำหนดเปิดถนนคนเดินวันอาทิตย์ ในวันที่ ๗ มิถุนายนนี้ ระหว่างเวลา ๑๖.๐๐-๒๑.๐๐ น.

นายเอกชัย ท้าวคำมา หัวหน้าฝ่ายปกครอง แจ้งถึงมาตรการเตรียมความพร้อมและมาตรการเสริมของจังหวัดเชียงใหม่เพื่อเป็นแนวทางให้คณะกรรมการถนนคนเดิน ซึ่งมีแนวปฏิบัติดังนี้

๑. ควบคุมทางเข้าออกของถนนคนเดินด้วยการตั้งจุดคัดกรองผู้ป่วย เช่น วัตอุณหภูมิร่างกาย เป็นต้น โดยกำหนดจุดเข้า-ออก ๔ จุด และเจ้าหน้าที่เริ่มประจำจุดคัดกรองในเวลา ๑๖.๐๐ น. ดังนี้
จุดที่ ๑ ข้างโรงแรมอิมโฮเทล (ประตูท่าแพ)
จุดที่ ๒ หน้าวัดพระสิงห์วรมหาวิหาร
จุดที่ ๓ สี่แยกยุพราช
จุดที่ ๔ สี่แยกพุทธิโสภณ

๒. จัดเตรียมสถานที่จำหน่ายอาหารและสินค้า โดยกำหนดมาตรการระยะห่างของผู้ค้า หรือร้านค้า ซึ่งต้องมีระยะห่างไม่น้อยกว่า ๑ เมตร และให้ทำฉากกั้นระหว่างผู้ค้า สำหรับร้านค้าที่จำหน่ายอาหารให้มีการทำฉากกั้นด้านหน้าร้านระหว่างผู้ซื้อและผู้ค้าด้วย

๓. จัดให้มีการวัดอุณหภูมิคัดกรองผู้ค้า โดยกำหนดอุณหภูมิร่างการไม่เกิน ๓๗.๕ เซลเซียส
และจัดทำทะเบียนผู้ค้าถนนคนเดินรวมทั้งลงบันทึกวันเวลาในการค้าขาย เพื่อสามารถติดตามผู้มีโอกาสสัมผัสกับผู้ติดเชื้อได้ทันท่วงที

๔. การรับเงินระหว่างผู้ซื้อและผู้ค้า ให้มีตะกร้าหรับวางเงินเพื่อลดการสัมผัสกันโดยตรง และ
ส่งเสริมการชำระเงินแบบ cashless payment หรือการชำระเงินออนไลน์

๕. ติดป้ายแสดงราคาสินค้าเพื่อลดการสนทนาสอบถาม

๖. ผู้ค้าทุกรายต้องมีเจลแอลกอฮอล์ตั้งหน้าร้านสำหรับบริการลูกค้า

หากผู้ค้าฝ่าฝืนมาตรการดังกล่าวข้างต้น จะมีคณะกรรมการควบคุมโรคฯ ตักเตือน แต่หากยังมีการฝ่าฝืนอยู่ก็จะไม่อนุญาตให้ผู้ค้ารายนั้นจำหน่ายสินค้าได้ต่อไป และหากพบว่า โชนใดมีผู้ฝ่าฝืนเกินร้อยละ ๒๐ ของจำนวนผู้ค้าในโซน จะยกเลิกการจำหน่ายสินค้าในโซนนั้นทั้งหมด

สำหรับกิจกรรมถนนคนเดินช่วงผ่อนปรนนี้ ไม่อนุญาตให้มีเวทีการแสดง กิจกรรมเปิดหมวก และร้านนวด

นายณัฐฐชูเดช วิริยะดิลกธรรม กล่าวว่า หลังจากที่พระราชกำหนดฉุกเฉินซึ่งมีการผ่อนปรนมาตรการโควิด ระยะที่ ๒ ปรากฏว่า จำนวนนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามายังจังหวัดเชียงใหม่ ทั้งทางถนนและทางรถไฟเชียงใหม่ยังมีจำนวนไม่มากเมื่อเทียบกับจำนวนที่ดาดการณ์ไว้ จึงอยากให้ผู้ค้าถนคนเดินมีมาตรการสำหรับตัวเองในการรองรับวิกฤตการณ์ดังกล่าวในอนาคตด้วย ซึ่งเทศบาลนครเชียงใหม่ก็พร้อมช่วยเหลือผู้ค้าที่ประสบปัญหาเศรษฐกิจในการค้าขายและจะอำนวยการช่วยเหลืออย่างเต็มที่เพื่อแบ่งเบาภาระของผู้ค้าถนนคนเดิน แต่ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ก็จะไม่ประมาทและพร้อมทำตามมาตรการที่จังหวัดกำหนด และชี้แจงกับผู้ค้าให้ทราบและถือปฏิบัติการอย่างเคร่งครัด

พิพัฒน์ ศรีตะวัน สำนักข่าวเชียงใหม่ออนไลน์นิวส์ รายงาน