สมาคมร้านอาหารและสถานบันเทิง เชียงใหม่ จัดงานสถาปนาคณะกรรมการสมาคม

เชียงใหม่ – เมื่อวันที่ ๒๐ กันยายนที่ผ่านมา ณ ภัตตาคารเจี่ยท้งเฮง สาขาฟ้าฮ่าม สมาคมร้านอาหารและสถานบันเทิง เชียงใหม่ จัดงานสถาปนาคณะกรรมการสมาคมร้านอาหารและสถานบันเทิง เชียงใหม่ สมัยที่ ๑ ชุดวาระปี ๒๕๖๓-๒๕๖๕ โดยมี นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี ซึ่งการจัดงานครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อแนะนําคณะกรรมการในช่วงวาระก่อตั้งดําเนินงาน ปี ๒๕๖๓-๒๕๖๕ โดยมีนายธนิต ชุมแสง เป็นผู้ดํารงตําแหน่งนายกสมาคมร้านอาหารและสถานบันเทิงเชียงใหม่ และเพื่อแถลงวัตถุประสงค์ในการก่อตั้งสมาคมฯ

นายธนิต ชุมแสง กล่าวว่า สมาคมร้านอาหารและสถานบันเทิง เชียงใหม่ เป็นการร่วมกันจัดตั้งขึ้นระหว่างชมรมภัตตาคารและร้านอาหารเชียงใหม่ และชมรมเชียงใหม่ฟู้ดส์แอนด์บิสโทร (CMFB) ด้วยการรวบรวมสมาชิกธุรกิจร้านอาหารและเครื่องดื่มทุกประเภทในจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการประกอบการธุรกิจร้านอาหารและเครื่องดื่มในจังหวัดเชียงใหม่, ประสานความสามัคคีและแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็นซึ่งกันเกี่ยวกับการประกอบการร้านอาหารและเครื่องดื่มและร่วมกันทํากิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์, สนับสนุนและช่วยเหลือสมาชิกแก้ปัญหาและอุปสรรคที่เกี่ยวกับธุรกิจ, ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพร้านอาหารและเครื่องดื่มและการบริการให้ได้มาตรฐานและร่วมกันทํากิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์, และทําความตกลงหรือวางระเบียบให้สมาชิกปฏิบัติหรืองดเว้นปฏิบัติเพื่อให้การประกอบธุรกิจร้านอาหารและเครื่องดื่มของสมาชิกดําเนินไปด้วยความเรียบร้อย

สมาคมร้านอาหารและสถานบันเทิงเชียงใหม่เป็นองค์กรที่ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน โดยเฉพาะในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคที่เกิดจากการติดเชื้อไวรัส COVID-19 อันส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการร้านอาหารและผู้ประกอบการการท่องเที่ยว ซึ่งทุกภาคส่วนต้องร่วมมือกันแก้ปัญหาให้สามารถผ่านวิกฤตนี้ให้ได้ เพื่อประโยชน์และผลดีของสมาชิกสมาคมฯ และผู้ประกอบการการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ อันจะส่งผลดีต่อเศรษฐกิจของประเทศ

ที่ผ่านมาสมาคมฯ รณรงค์ให้ผู้ประกอบการร้านอาหารปฏิบัติตามมาตราการความปลอดภัยร้านอาหารในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคที่เกิดจากการติดเชื้อดังกล่าว, ส่งเสริมให้สมาชิกร้านอาหารรู้และเข้าใจกฎกระทรวงสาธารณสุขที่เกี่ยวกับสุขลักษณะของสถานที่จําหน่ายอาหาร พ.ศ. ๒๕๖๑, ร่วมมือกับจังหวัดเชียงใหม่ในการฟื้นฟูการท่องเที่ยวเชียงใหม่, ร่วมโครงการ We love Chiangmai และโครงการ Gastronomy Tourism: LANNA Gastronomy “คิดถึงเชียงใหม่”, และร่วมลงนามข้อตกลงกฏบัตรอาหารปลอดภัยภาคเหนือ เพื่อสนับสนุนและผลักดันกฎบัตรเชียงใหม่ (Chiang Mai Charter) ที่จะยกระดับจังหวัดเชียงใหม่เป็นการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

สมาคมร้านอาหารและสถานบันเทิงเชียงใหม่จะดําเนินงานในการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพและบริการร้านอาหารอย่างต่อเนื่องเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้เติบโตอย่างเข้มแข็งและยั่งยืนตลอดไป

พิพัฒน์ ศรีตะวัน สำนักข่าวเชียงใหม่ออนไลน์นิวส์ ภาพ/ข่าว

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *