เปิดอย่างยิ่งใหญ่ เทศกาลร่มบ่อสร้างและหัตถกรรมสันกำแพง ครั้งที่ ๓๗ ที่เชียงใหม่

เปิดอย่างยิ่งใหญ่ เทศกาลร่มบ่อสร้างและหัตถกรรมสันกำแพง ครั้งที่ ๓๗ ประจำปี ๒๕๖๓ อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นล้านนา และส่งเสริมการท่องเที่ยว หวังกระตุ้นเศรษฐกิจเทศบาลเมืองต้นเปา

เชียงใหม่ – เมื่อวันที่ ๑๗ มกราคมที่ผ่านมา ณ หมู่บ้านบ่อสร้าง ตำบลต้นเปา อำเภอสันกำแพง นายวิรุฬ พรรณเทวี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในการเปิด เทศกาลร่มบ่อสร้างและหัตถกรรมสันกำแพง ครั้งที่ ๓๗ ประจำปี ๒๕๖๓ ท่ามกลางชาวจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดใกล้เคียง และนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศจำนวนมาก ซึ่งเทศกาลนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑๗-๑๙ มกราคมนี้ เพื่ออนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นล้านนา ส่งเสริมการประกอบอาชีพศิลปหัตถกรรมพื้นบ้าน เสริมสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจให้เชื่อมโยงกับสังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม โดยนำแนวเศรษฐกิจชุมชนเป็นหลัก อันจะทำให้ชุมชนมีงานทำต่อเนื่อง เสริมสร้างรายได้อย่างเป็นรูปธรรม และเป็นการสนับสนุนให้ท้องถิ่นเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางศิลปวัฒนธรรม

นายปราการ ขันปัญญา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองต้นเปา กล่าวว่า ตำบลต้นเปาเป็นตำบลที่อุดมสมบูรณ์ด้วยมรดกทางศิลปวัฒนธรรม เป็นแหล่งงานหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้านประเภทต่าง ๆ ทั้งงานทอผ้า งานแกะสลักและผลิตภัณฑ์จากไม้ งานจักสาน งานศิลปะกระดาษสา งานโคม และงานร่มบ่อสร้าง อันเป็นเอกลักษณ์บ่งบอกความเป็นวัฒนธรรมพื้นบ้านและชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนในตำบลต้นเปา เป็นอาชีพหลักของราษฎรในท้องถิ่นที่ประกอบอาชีพด้านนี้มานาน

นายปราการ ขันปัญญา  กล่าวต่อไปว่า หมู่บ้านบ่อสร้างเป็นหมู่บ้านหนึ่งในเขตเทศบาลเมืองต้นเปา มีชื่อเสียงเป็นที่นิยมทั่วโลก ตลอดจนเป็นแหล่งท่องเที่ยวของชาวไทยและชาวต่างประเทศที่สำคัญแห่งหนึ่งของจังหวัดเชียงใหม่ ปัจจุบันหลายแห่งในพื้นที่ตำบลต้นเปาประสบภาวะเศรษฐกิจซบเซา การจำหน่ายสินค้าหัตถกรรมไม่เป็นไปตามเป้าหมาย นักท่องเที่ยวน้อยลง ส่งผลให้อาชีพหัตถกรรมต่าง ๆ เริ่มลดลง และร้านค้าเริ่มปิดตัวลง จากปัญหาดังกล่าว เทศบาลเมืองต้นเปาจึงจัด เทศกาลร่มบ่อสร้างและหัตถกรรมสันกำแพง อันเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองต้นเปา ประจำปี ๒๕๖๓ ขึ้น เพื่อส่งเสริมให้มีการอนุรักษ์วัฒนธรรมและศิลปะหัตถกรรมให้คงอยู่สืบไป

เทศกาลร่มบ่อสร้างและหัตถกรรมสันกำแพง ครั้งนี้มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวมากมาย ได้แก่ กาดหมั้วคนเมืองซึ่งจำหน่ายอาหารพื้นเมืองประเภทต่าง ๆ การสาธิตและจำหน่ายสินค้าหัตถกรรม การสาธิตทำร่มบ่อสร้าง กระดาษสาบ้านต้นเปา และโคมบ้านหนองโค้ง การแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมการทำร่มกับสาธารณรัฐอินโดนีเซีย การตกแต่งหน้าร้าน ซุ้มซอย จุดถ่ายรูป และการแสดงศิลปวัฒนธรรมต่าง ๆ และที่สำคัญคือ ขบวนแม่ญิงขี่รถถีบก๋างจ้อง ซึ่งจะมีการปั่นโชว์วันละ ๒ รอบ ในเวลา ๑๐.๐๐ น. และ ๑๔.๐๐ น. โดยเทศบาลเมืองต้นเปาจัดรถรางบริการนักท่องเที่ยวชมตามจุดต่าง ๆ  จึงขอเชิญชวนประชาชนและนักท่องเที่ยว ร่วมเที่ยวชมงานส่งเสริมการท่องเที่ยว ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ของตำบลต้นเปา ได้ จนถึงวันที่ ๑๙ มกราคมนี้

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่ ภาพ/ข่าว ขอขอบพระคุณยิ่ง

พิพัฒน์ ศรีตะวัน สำนักข่าวเชียงใหม่ออนไลน์นิวส์ รายงาน