สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) ผนึกกำลังหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน เปิดโลกการออกแบบแห่งปี “Chiang Mai Design Week 2019”

เชียงใหม่ – เมื่อวันที่ ๓๐ พฤศจิกายนที่ผ่านมา ณ ลานหอศิลปวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่ ดร. สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดเทศกาล งานออกแบบเชียงใหม่ (Chiang Mai Design Week) ๒๐๑๙ ซึ่งสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “Better City, Better Living” ระหว่างวันที่ ๑ – ๑๕ ธันวาคมที่จะถึงนี้ ณ บริเวณพื้นที่หลักย่านพระบรมราชานุสาวรีย์สามกษัตริย์ ได้แก่ หอศิลปวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่ พิพิธภัณฑ์พื้นถิ่นล้านนา สำนักงานยาสูบ และ TCDC เชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนและนำเสนองานออกแบบที่มีประโยชน์ต่อการดำรงชีวิต สร้างเครือข่ายความร่วมมือ เชื่อมโยงศักยภาพธุรกิจในอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ อันนำไปสู่การยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คนให้ดียิ่งขึ้น พร้อมส่งเสริมผู้ประกอบการ นักออกแบบ ศิลปิน และช่างฝีมือ ให้สามารถเติบโตอย่างมีคุณภาพ ตลอดจนการพัฒนาเมืองสร้างสรรค์อย่างยั่งยืน ด้วยความร่วมมือจากจังหวัดเชียงใหม่ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน องค์กรระหว่างประเทศ และกลุ่มธุรกิจออกแบบทั้งในจังหวัดเชียงใหม่และในประเทศกว่า ๕๐๐ ราย และจากต่างประเทศอีกกว่า ๑๐ ประเทศ ร่วมกันจัดกิจกรรมกว่า ๒๐๐ กิจกรรม เช่น การแสดงนิทรรศการ การสัมมนาและเสวนาความรู้ด้านการออกแบบ การจับคู่ธุรกิจ ตลาดจำหน่ายสินค้า ดนตรี และกิจกรรมที่สร้างบรรยากาศและสีสันของเมือง เป็นต้น เพื่อสร้างสรรค์ให้เทศกาล งานออกแบบเชียงใหม่ (Chiang Mai Design Week) 2019 เป็นจุดหมายสำคัญของการรวมพลังธุรกิจสร้างสรรค์ ส่งเสริมการท่องเที่ยว และเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ไทยให้ยั่งยืนและเติบโตได้ในระดับสากล

ดร. สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ กล่าวว่า ความคิดสร้างสรรค์เป็นเรื่องสำคัญ เพราะเป็นจุดเริ่มต้นของนวัตกรรม เทคโนโลยี สินค้า และบริการมากมาย ซึ่งจำเป็นต้องได้รับการสนับสนุน เพื่อพัฒนาความคิดและยกระดับสู่สินค้าและบริการที่มีคุณภาพ นักสร้างสรรค์ทั้งหลายคือ นักคิดที่จะสร้างความพิเศษและมูลค่าเพิ่มในสินค้าและบริการ อันจะเป็นการส่งเสริมและสร้างความตื่นตัว จนสามารถต่อยอดสู่ธุรกิจ และพัฒนาผลิตภัณฑ์สู่ความเป็นสากล อันจะนำมาซึ่งการสร้างรายได้ในระยะยาวต่อไป อย่างเช่น เทศกาล งานออกแบบเชียงใหม่ ที่จัดขึ้นทุกปี และปีนี้เป็นปีที่ ๕ โดยปีที่แล้วมีระยะเวลาจัดงาน ๙ วัน สามารถสร้างรายได้ให้เมืองเชียงใหม่กว่า ๙๖๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท

นายคมสัน สุวรรณอัมพา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า จังหวัดเชียงใหม่เองเป็นอีกเมืองหนึ่งที่มีนักออกแบบและช่างฝีมือที่มีชื่อเสียงและทรงคุณค่าในงานศิลปะแขนงต่าง ๆ รวมตัวกันมากที่สุดจังหวัดหนึ่ง ซึ่งสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ปี ๒๕๖๒ ที่มุ่งส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพกิจกรรมการท่องเที่ยวในชุมชนและท้องถิ่น เพื่อให้เชื่อมโยงสู่ระดับสากล รวมถึงกระตุ้นการส่งเสริมการท่องเที่ยว
ในจังหวัดเชียงใหม่ให้กลับมาคึกคักในช่วงส่งท้ายปี ๒๕๖๒ ด้วยการนำงานออกแบบสร้างสรรค์มาเป็นจุดเด่นในการท่องเที่ยว เป็นการดึงเอาศักยภาพของจังหวัดให้โดดเด่นมากขึ้น อันจะเป็นตัวแปรสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของท้องถิ่นและประเทศ

ดร. อรรชกา สีบุญเรือง ประธานกรรมการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ กล่าวว่า เทศกาล งานออกแบบเชียงใหม่ ปีนี้ จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “Better City, Better Living” อันเป็นการส่งเสริมการใช้ความคิดสร้างสรรค์เพื่อยกระดับวิถีชีวิตและรวมกันสร้างเมืองน่าอยู่ให้กับชาวเมือง อีกทั้งเทศกาล งานออกแบบเชียงใหม่ ยังเป็นส่วนสำคัญของเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ยูเนสโก ซึ่งจังหวัดเชียงใหม่ได้รับการประกาศให้เป็นเมืองสร้างสรรค์สาขาเมืองหัตถกรรม ทุกคนจะได้ร่วมชื่นชมกับทุนวัฒนธรรมที่หลากหลายของภาคเหนือในงานหัตถกรรมสาขาต่าง ๆ ผ่านงานออกแบบและการแสดงคุณค่าความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะถิ่นจากคุณค่าวัสดุและทักษะฝีมือช่าง โดยมีผู้ร่วมแสดงผลงานกว่า ๕๐๐ ราย ซึ่งล้วนเป็นคุณค่าที่ไม่อาจลอกเลียนแบบ และเป็นจุดแข็งของกระบวนการผลิตสินค้าไทย ซึ่งสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) ถือเป็นภารกิจสำคัญที่จะพัฒนาและส่งเสริมบุคลากรสร้างสรรค์ และธุรกิจไทย ให้นำความคิดสร้างสรรค์และภูมิปัญญา ต่อยอดสินค้าและบริการให้ก้าวไกลยิ่งขึ้น

เทศกาล งานออกแบบเชียงใหม่ (Chiang Mai Design Week) ๒๐๑๙ นี้ แบ่งการจัดงานออกตามกลุ่มหลัก ๆ ดังนี้

งานออกแบบ – นำเสนอผลิตภัณฑ์แฟชั่น, กราฟฟิก, งานตกแต่งภายใน, และสถาปัตยกรรม
งานศิลปะ – นำเสนอผลงานศิลปะประเพณี และศิลปะร่วมสมัย
งานแสดงดนตรีและสื่อ – นำเสนอการแสดง, ดนตรี, อินเตอร์แอคทีฟ, ภาพถ่าย, และภาพยนตร์
งานอาหาร – นำเสนออาหารพื้นถิ่น, สโลว์ฟู้ด, ฟิวชั่นฟู้ด, และเครื่องดื่ม
งานส่งเสริมธุรกิจ – นำเสนอนวัตกรรมงานออกแบบ, และการออกร้านของนักออกแบบผู้ประกอบการธุรกิจ นักศึกษา และบุคคลทั่วไป ทั้งในเชียงใหม่, ในประเทศไทย, และต่างประเทศ นำไปสู่การเชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจและติดต่อการค้า ควบคู่กับการขยายโอกาสให้เป็นที่รู้จัก เช่น การแสดงนิทรรศการ การสัมมนาและเสวนาความรู้ด้านการออกแบบ การจับคู่ธุรกิจ และตลาดจำหน่ายสินค้า  เป็นต้น
งานเชื่อมโยงเครือข่าย – นำเสนอการส่งเสริมการพบปะ แบ่งปัน แลกเปลี่ยนมุมมองความรู้และประสบการณ์การออกแบบของนักสร้างสรรค์หลากหลายสาขาและผู้เชี่ยวชาญจากอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ในรูปแบบของเวทีเสวนา เวิร์กชอป และงานสังสรรค์

ผู้ชมงานจะมีโอกาสพบกับ Hi-Light งานสร้างสรรค์แขนงต่าง ๆ ทั้ง Fabienne Jouvin – การเดินทาง การบันทึกการรวบรวมความคิด สู่การสร้างสรรค์ผลงานออกแบบงานหัตถกรรมต่างวัฒนธรรม, สัมผัสสี – สีที่รู้สึกได้ ใช้งานได้ แม้มองไม่เห็น ทำลายข้อจำกัด และช่วยเสริมสร้างจินตนาการ, โรงละครของผม by Prakit SEEHAWONG – จากผู้ซื้อที่คอยป้อนชิ้นงานให้ชาวต่างชาติ นำประสบการณ์ และไอเดีย มาสร้างสรรค์ผลงานออกแบบของตัวเอง ที่เปลี่ยนเศษเหล็กไร้ค่าให้กลายเป็นหน้ากาก ยกระดับสู่ของตกแต่งบ้านที่ตลาดต่างชาตินิยมชมชอบ, Chiang Mai Clayative – ผลงานสร้างสรรค์จากศิลปินเซรามิกนานาชาติที่สร้างสรรค์บันดาลใจจากเมืองเชียงใหม่, กลิ่นอายรัก จาก มานพ วงค์น้อย – แรงบันดาลใจจากความทรงจำวัยเด็กที่ผูกพันกับท้องนาและควาย โดยออกแบบให้มีควายเป็นเอกลักษณ์ ด้วยเทคนิคการทำเครื่องเขินตกแต่งด้วยการปิดแผ่นเงินบนผิวรัก, Oh My Craft – งานสร้างสรรค์ที่ใครก็ทำได้แต่ไม่เชย, Slow Food – อาหารที่ใส่ใจทุกขั้นตอนตั้งแต่จุดเริ่มต้นของวัตถุดิบ, Music by HIP – ปลดปล่อยความสร้างสรรค์ ผ่านเสียงเพลงด้วยแนวดนตรีหลากสไตล์ ได้แก่ Foxy, BACHSWING, Vels x Tontrakul, และ Projection Mapping by Kor.Bor.Vor – งานฉายภาพลงบนวัตถุจัดแสดง สร้างมิติ และความเคลื่อนไหวผ่านงานวิชากราฟฟิก, Into the Wind by Witaya Junma – ออกแบบโดยเลียนแบบธรรมชาติ ด้วยการเปลี่ยนลมหายใจเป็นลม โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เพื่อเปิดใช้งานกลไล ซึ่งผลลัพธ์จะแตกต่างกันทุกครั้ง

ติดตามรายละเอียดเทศกาล งานออกแบบเชียงใหม่ (Chiang Mai Design Week) ๒๐๑๙ ได้ที่ FB: chiangmaidesignweek , และ www.chiangmaidesignweek.com

พิพัฒน์ ศรีตะวัน สำนักงานเชียงใหม่ออนไลน์นิวส์ ภาพ/ข่าว