รมว.ท่องเที่ยวและกีฬา มอบนโยบายการท่องเที่ยวในโครงการส่งเสริมและพัฒนาที่พักนักเดินทางและการเป็นเจ้าบ้านที่ดี

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬามอบนโยบายการท่องเที่ยว โครงการส่งเสริมและพัฒนาที่พักนักเดินทาง (Home Lodge) และการเป็นเจ้าบ้านที่ดี ให้กับผู้ประกอบการการท่องเที่ยวขนาดกลางและขนาดเล็กในพื้นที่ภาคเหนือ

เชียงใหม่ – เมื่อวันที่ ๑๔ ธันวาคมที่ผ่านมา ณ กรีนเลค รีสอร์ต นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานในพิธ๊เปิดการอบรมและมอบนโยบายการท่องเที่ยว โครงการส่งเสริมและพัฒนาที่พักนักเดินทาง (Home Lodge) และการเป็นเจ้าบ้านที่ดี โดยมี นายคมสัน สุวรรณอัมพา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดใกล้เคียง, ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดใกล้เคียง, ผู้ประกอบการการท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดใกล้เคียง, และชุมชนต่าง ๆ ในจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดใกล้เคียง ร่วมรับนโยบาย

การอบรมครั้งนี้เป็นการเตรียมความพร้อมของผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็ก และชุมชนต่าง ๆ ให้เข้าใจขอบเขตและหลักเกณฑ์ในการเป็นที่พักนักเดินทาง รวมถึงขั้นตอนการสมัคร ที่จะช่วยให้ผู้ประกอบการเข้าใจแนวการดำเนินการของที่พักนักเดินทาง รวมทั้งการเป็นเจ้าภาพที่ดี และการรับผิดชอบดูแลนักท่องเที่ยว อันจะนำไปสู่การท่องเที่ยวยั่งยืนโดยใช้เสน่ห์ของวัฒนธรรมและวิถีความเป็นอยู่ของไทย ซึ่งการจัดอบรมนี้กำหนดจัดขึ้นทั้ง ๔ ภูมิภาค อย่างน้อยภูมิภาคละ ๑ ครั้ง โดยภาคเหนือจัด ณ จังหวัดเชียงใหม่

นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ กล่าวว่า โครงการส่งเสริมและพัฒนาที่พักนักเดินทาง (Home Lodge) และการเป็นเจ้าบ้านที่ดี เป็นหนึ่งในนโยบายเชิงรุกของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ในการพัฒนาบริการด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทย เพื่อรองรับการท่องเที่ยวที่มีแนวโน้มขยายตัวเพิ่มขึ้นทั้งนักท่องเที่ยวจากในประเทศและต่างประเทศ ดังนั้น การรองรับนักท่องเที่ยว จึงมีเป้าหมายที่จะเพิ่มจำนวนที่พัก โดยภายในสิ้นปี ๒๕๖๒ กำหนดให้มี ๖๐๐ แห่ง และในปี ๒๕๖๓ กำหนดให้มี ๑,๕๐๐ แห่งทั่วประเทศ

นอกจากนี้ ยังเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของไทยทั้งในปัจจุบันและอนาคตอีกด้วย โดยจะผลักดันการพัฒนาการท่องเที่ยวให้เกิดผลสำเร็จเป็นรูปธรรม และเกิดประโยชน์แก่ประชาชนและประเทศชาติ โดยโครงการฯ นี้จะเป็นการเปิดบ้านให้นักท่องเที่ยวเข้าพัก มีอัตราค่าบริการและสิ่งอำนวยความสะดวกตามสมควร เกณฑ์การดำเนินงานพื้นฐานที่ทุกบ้านและทุกชุมชนต้องปฏิบัติเป็นประจำ คือ ความสะอาด ความสะดวก ความปลอดภัย ความเป็นธรรม และการรักษาสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นเกณฑ์ที่ตรงตามนโยบายการยกระดับความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยว ส่งเสริมความสะอาดในแหล่งท่องเที่ยว ส่งเสริมความเป็นธรรมในการท่องเที่ยว รณรงค์ส่งเสริมผู้ประกอบการไม่ให้เอารัดเอาเปรียบนักท่องเที่ยว และส่งเสริมการท่องเที่ยวยั่งยืนและรักษ์สิ่งแวดล้อม ซึ่งต้องขอความร่วมมือทำหน้าที่เป็นเจ้าบ้านที่ดี และร่วมกันเปิดบ้านเพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยว ดูแลนักท่องเที่ยวเสมือนเป็นสมาชิกในครอบครัว เพื่อสร้างความประทับใจให้แก่นักท่องเที่ยว รวมถึงกระตุ้นให้นักท่องเที่ยวต้องการที่จะกลับมาเที่ยวเมืองไทยอีก อันจะนำนำไปสู่การท่องเที่ยวยั่งยืน

หลังจากมอบนโยบายเสร็จสิ้นเป็นที่แล้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พร้อมด้วยท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดใกล้เคียง, ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดใกล้เคียง, ผู้ประกอบการการท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดใกล้เคียง จึงเดินทางไปแถลงข่าวโครงการดังกล่าว ณ ร้านอาหารหลองข้าวลำ โดยมีผู้สื่อข่าวร่วมรับฟังการแถลงข่าวเป็นจำนวนมาก

พิพัฒน์ ศรีตะวัน สำนักข่าวเชียงใหม่ออนไลน์นิวส์ ภาพ/ข่าว