ททท. หารือผู้ประกอบการท่องเที่ยวดำเนินโครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวหลังโควิด-๑๙ พร้อมมอบตราสัญลักษณ์ “SHA”แก่ผู้ประกอบการจังหวัดเชียงใหม่ที่ผ่านเกณฑ์

เชียงใหม่ – เมื่อวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ที่ผ่านมา ณ โรงแรมแชงกรี-ลา เชียงใหม่ นายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) และ นายคมสัน สุวรรณอัมพา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ประชุมหารือการดำเนินงานโครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมภาคการท่องเที่ยวหลังวิกฤตการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-๑๙ พร้อมมอบตราสัญลักษณ์มาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย (SHA) แก่ผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ จำนวน ๒๕๐ ราย

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) มีแผนดำเนินงานโครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ภาคการท่องเที่ยวหลังวิกฤตการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-๑๙ เพื่อฟื้นฟูภาคการท่องเที่ยวที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสให้กลับมาสร้างรายได้และกระตุ้นระบบเศรษฐกิจในประเทศได้โดยเร็ว อีกทั้งยังให้ความสำคัญกับการใช้ชีวิตตามวิถีใหม่ (New Normal) เน้นความปลอดภัยด้านสุขภาพของนักท่องเที่ยวเป็นหลัก จึงจัดการประชุมหารือแนวทางการดำเนินงานตามโครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยว และเปิดประเทศเพื่อการท่องเที่ยวอย่างจำกัด (Travel Bubble) รวมถึงจัดกิจกรรมเพื่อสร้างความเชื่อมั่นเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่

นายยุทธศักดิ์ สุภสร กล่าวว่า กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ร่วมกับกระทรวงการคลัง และธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ผุดมาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยว โครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมภาคการท่องเที่ยว เที่ยวปันสุข ประกอบด้วย แพ็กเกจ “เราเที่ยวด้วยกัน” กรอบวงเงิน ๒๐,๐๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท และแพ็กเกจ “กำลังใจ” กรอบวงเงิน ๒,๔๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท รวมทั้งสิ้น ๒๒,๔๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท เริ่มตั้งแต่เดือนกรกฎาคมถึงตุลาคมนี้

แพ็กเกจ “เราเที่ยวด้วยกัน” เป็นการฟื้นฟูภาคธุรกิจท่องเที่ยวภายในประเทศ โดยการสนับสนุนค่าที่พักและค่าบัตรโดยสารเครื่องบิน รัฐบาลจะสนับสนุนค่าที่พักในลักษณะร่วมจ่าย (Co-pay) ในอัตราร้อยละ ๔๐ ของค่าที่พัก แต่ไม่เกิน ๓,๐๐๐ บาท ต่อห้องต่อคืน ในการเข้าพักในโรงแรมที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรมและโฮมสเตย์ที่ขึ้นทะเบียนตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ นักท่องเที่ยวจะได้รับ E-Voucher คืนละ ๖๐๐  บาท ใช้จ่ายเป็นค่าอาหารและค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวในลักษณะร่วมจ่ายเช่นกัน ซึ่งรัฐบาลจะสนับสนุนค่าใช้จ่ายในอัตราร้อยละ ๔๐

ในส่วนของสายการบิน รัฐบาลจะสนับสนุนค่าบัตรโดยสารเครื่องบินบางส่วนในลักษณะการจ่ายคืน (Redeem) สำหรับผู้จองที่พักที่เดินทางโดยสายการบิน โดยผู้จองที่พักจะต้องจองและชำระค่าบัตรโดยสารเครื่องบินเต็มจำนวนผ่านทางเว็บไซต์ของสายการบิน แล้วรัฐบาลจะจ่ายเงินคืนในอัตราร้อยละ ๔๐ ของค่าบัตรโดยสาร แต่ไม่เกิน ๑,๐๐๐ บาทต่อที่นั่ง เข้าสู่แอปพลิเคชั่นเป๋าตังของผู้จองที่พัก ภายหลังการเช็คเอาท์สามารถนำไปใช้จ่ายหรือถอนเงินสดได้โดยไม่มีกำหนดเวลา

แพ็กเกจ “กำลังใจ” เป็นการขอบคุณอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.), อาสาสมัครกรุงเทพมหานคร (อสส.), และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ซึ่งเป็นผู้เสียสละในการทำงานอย่างหนักและเป็นผู้มีส่วนช่วยให้ประเทศไทยสามารถควบคุมการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-๑๙ ได้ โดยสนับสนุนค่าใช้จ่ายเดินทางท่องเที่ยวในประเทศไม่เกินคนละ ๒,๐๐๐ บาท สำหรับการเดินทาง ๒ วัน ๑ คืน

ทั้งสองแพ็กเกจ “เราเที่ยวด้วยกัน” และแพ็กเกจ “กำลังใจ” สามารถใช้สิทธิ์ผ่านเว็บไซต์ www.เที่ยวปันสุข.ไทย และ www.เราเที่ยวด้วยกัน.com 

นายยุทธศักดิ์ สุภสร กล่าวต่อไปว่า www.เราเที่ยวด้วยกัน.com ผู้ประกอบการโรงแรม ที่พัก สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการได้ตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฎาคมที่ผ่านมา สำหรับประชาชนทั่วไปจะเปิดให้ลงทะเบียนในวันที่ ๑๕ กรกฎาคมที่จะถึงนี้ ส่วนแพ็กเกจกำลังใจ เปิดให้ผู้ประกอบการนำเที่ยวลงทะเบียนผ่าน www.เที่ยวปันสุข.ไทย ตั้งแต่วันที่ ๑๐ กรกฎาคมที่ผ่านมา สำหรับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.), อาสาสมัครกรุงเทพมหานคร (อสส.), และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) สามารถเข้าไปลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ ๒๕ กรกฎาคมที่จะถึงนี้ และเดินทางท่องเที่ยวได้ระหว่างวันที่วันที่ ๓๐ กรกฎาคม – ๓๑ ตุลาคมนี้ ซึ่งจะช่วยกระตุ้นการบริโภคให้เติบโต และทำให้เกิดการจ้างงานในภาคอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ได้แก่ ธุรกิจนำเที่ยว ธุรกิจโรงแรม ธุรกิจร้านอาหาร และธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องต่อไป

ภายหลังการประชุม การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) จัดพิธีมอบตราสัญลักษณ์มาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย (SHA) แก่ผู้ประกอบธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ที่ผ่านเกณฑ์ จำนวน ๒๕๐ ราย จาก ๑๐ ประเภทกิจการ โดยมี นายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) และ นายคมสัน สุวรรณอัมพา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี สำหรับผู้ที่ได้รับรองมาตรฐาน SHA การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) จะประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่าง ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อสร้างสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยว

นายยุทธศักดิ์ สุภสร กล่าวเพิ่มเติมว่า การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) จะเป็นผู้ควบคุมการออกตราสัญลักษณ์โดยการระบุหมายเลขของตราสัญลักษณ์ SHA ให้แก่ผู้ประกอบการเพื่อบันทึกเป็นฐานข้อมูลรายชื่อ ซึ่งมีอายุ ๒ ปี และหากพบว่า ผู้ประกอบการไม่สามารถรักษามาตรฐาน SHA ได้ ในเบื้องต้นจะแจ้งให้ผู้ประกอบการพัฒนาและปรับปรุง หากยังไม่สามารถรักษามาตรฐานได้ก็จะเพิกถอนตราสัญลักษณ์ และตัดรายชื่อออกจากฐานข้อมูล SHA นอกจากนี้ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวช่วยตรวจสอบสถานประกอบการและกิจการที่ได้รับสัญลักษณ์ SHA อีกทางหนึ่ง เพื่อเป็นเสียงสะท้อน (Voice of Customers: VOC) จากการใช้บริการ

นายยุทธศักดิ์ สุภสร กล่าวทิ้งท้ายว่า ขอเชิญชวนผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการ Amazing Thailand Safety and Health Administration (SHA) โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ สามารถศึกษาแนวทางปฏิบัติตามมาตรฐาน SHA ได้ที่ https://thailandsha.tourismthailand.org/ebook และสมัครขอรับการตรวจและรับตราสัญลักษณ์ SHA ได้ที่ www.tourismthailand.org/thailandsha สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ thailandsha@gmail.com, Line Official: @thailandsha, และ ๑๖๗๒ เพื่อนร่วมทาง

พิพัฒน์ ศรีตะวัน สำนักข่าวเชียงใหม่ออนไลน์นิวส์ รายงาน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *