เชียงใหม่ไนท์ซาฟารีเพิ่มความชุ่มชื้นในพื้นที่ ลดภาวะหมอกควัน และคลายร้อนให้สัตว์

เชียงใหม่ – เมื่อวันที่ ๙ มีนาคมที่ผ่านมา สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) โดยสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ดำเนินมาตรการเพิ่มความชุ่มชื้นในพื้นที่เพื่อช่วยลดภาวะหมอกควันให้แก่สัตว์ ตามมาตรการที่ดำเนินการต่อเนื่องมาทุกปี

นายเบญจพล นาคประเสริฐ กรรมการบริหาร ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาพิงคนคร กล่าวว่า ตามที่เกิดภาวะหมอกควันในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ เชียงใหม่ไนท์ซาฟารีจึงดำเนินการตามมาตรการสร้างความชุ่มชื้นในพื้นที่ อันเป็นมาตรการที่ดำเนินการต่อเนื่องมาทุกปี โดยเพิ่มปริมาณน้ำและความถี่ในการฉีดพ่นละอองน้ำทั่วทุกพื้นที่ โดยเฉพาะในพื้นที่อยู่อาศัยของสัตว์และพื้นที่ให้บริการ ด้วยการเพิ่มความถี่ในการฉีดพ่นน้ำผ่านสปริงเกิลในทุกส่วนแสดงที่สัตว์อยู่อาศัย พร้อมทั้งจัดรถบรรทุกน้ำเพื่อฉีดพ่นในพื้นที่เส้นทางส่วนแสดงซาวันนาซาฟารีและเพรดดิเตอร์พราวน์ ซึ่งเป็นส่วนแสดงที่ให้บริการนั่งรถชมสัตว์แก่นักท่องเที่ยวทุกวันก่อนบริการ

การฉีดพ่นน้ำนอกจากจะเพื่อลดหมอกควันแล้ว ยังเป็นการช่วยคลายร้อนให้แก่สัตว์ในช่วงเวลากลางวันอีกด้วย โดยเฉพาะสัตว์บางชนิดที่ชอบเล่นน้ำ เช่น คาพิบาร่า ช้าง และหมูป่าแม่น้ำแดง เป็นต้น ซึ่งจะเห็นได้ว่า มีความร่าเริงเป็นพิเศษและมีความสุขที่มีโอกาสสัมผัสความชุ่มชื้น

อนึ่ง เชียงใหม่ไนท์ซาฟารียังคงเปิดบริการทุกวันตามปกติ ระหว่างเวลา ๑๑.๐๐-๒๑.๐๐ น. โดยนักท่องเที่ยวที่จะเข้าเที่ยวชมต้องลงทะเบียนจองการนั่งรถชมสัตว์ผ่านช่องทางออนไลน์เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ได้ที่ www.chiangmainightsafari.com, และสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Facebook: เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี Chaing Mai Night Safari, Line OA: nightsafari, และ โทร. ๐๕๓ ๙๙๙๐๐๐

พิพัฒน์ ศรีตะวัน สำนักข่าวเชียงใหม่ออนไลน์นิวส์ รายงาน