เชียงใหม่หารือการเสนอโครงการภายใต้กรอบนโยบายการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ จังหวัดเชียงใหม่

จังหวัดเชียงใหม่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) เพื่อพิจารณาการเสนอโครงการภายใต้กรอบนโยบายการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ จังหวัดเชียงใหม่

เชียงใหม่ – เมื่อวันที่ ๔ มิถุนายนที่ผ่านมา ณ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย นายวิรุฬ พรรณเทวี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่, นายคมสัน สุวรรณอัมพา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่, นายรัฐพล นราดิศร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓ เพื่อพิจารณาการเสนอโครงการภายใต้กรอบนโยบายการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ จังหวัดเชียงใหม่ ตามมติคณะรัฐมนตรีที่เห็นชอบกรอบนโยบายฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศด้านต่าง ๆ ในการใช้จ่ายเงินกู้ตามพระราชกำหนด เพื่อแก้ปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 โดยให้หน่วยงานที่ต้องการรับงบประมาณเสนอโครงการผ่านกลไกพิจารณาของคณะกรรมการบริหารจังหวัดแบบบูรณาการ ก่อนที่จะเสนอโครงการให้แก่สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติพิจารณาต่อไป

ซึ่งเมื่อวันที่ ๓ มิถุนายนที่ผ่านมา จังหวัดเชียงใหม่แต่งตั้งคณะทำงานกลั่นกรองฯ โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานกำกับดูแลการเสนอโครงการให้เหมาะสมและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด ตามกลุ่มภารกิจที่รับผิดชอบ โดยจังหวัดเชียงใหม่เสนอโครงการจำนวน ๓๖๘ โครงการ แบ่งเป็นโครงการของส่วนราชการต่าง ๆ จำนวน ๓๒๐ โครงการ เป็นเงินกว่า ๔,๘๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท และเป็นโครงการของจังหวัดเชียงใหม่ จำนวน ๔๘ โครงการ เป็นเงิน ๑,๐๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท รวมทั้งสองส่วน เป็นเงินกว่า ๕,๘๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท โดยมีโครงการที่น่าสนใจ เช่น โครงการส่งเสริมการทำเกษตรแบบผสมผสานและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย ภายใต้โครงการรักษ์น้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน จังหวัดเชียงใหม่, โครงการ Lanna Gastronomy คิดถึงเชียงใหม่, และ โครงการท่องเที่ยวจริตชีวิต(เชียง)ใหม่ New Normal Tourism in Chiang Mai เป็นต้น ซึ่งโครงการทั้งหมดนี้ครอบคลุมทั้งภาคเกษตร ภาคอุตสาหกรรม ภาคการค้าการลงทุน และภาคการท่องเที่ยวและการบริการ อันจะช่วยในการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศทุกด้าน โดยผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เน้นย้ำให้แต่ละหน่วยงานรับข้อคิดเห็นไปพิจารณาประกอบการดำเนินโครงการต่อไป

การประชุมครั้งนี้ จังหวัดเชียงใหม่มอบหมายให้สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่ถ่ายทอดประชาสัมพันธ์การเสนอโครงการภายใต้กรอบนโยบายการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ จังหวัดเชียงใหม่ ผ่านระบบช่องทางการสื่อสารทางเฟซบุ๊กเพจ “PR Chiangmai” และเพจ “ข้อมูลข่าวสารเฉพาะกิจของจังหวัดเชียงใหม่” เพื่อสร้างการรับรู้และเข้าใจแก่ประชาชน

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่ ภาพ/ข่าว ขอขอบพระคุณยิ่ง
พิพัฒน์ สรีตะวัน สำนักข่าวเชียงใหม่ออนไลน์นิวส์ รายงาน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *