เชียงใหม่สร้างความเข้มแข็ง ศดปช. จัดเวทีสร้างเครือข่ายระดับจังหวัด

จังหวัดเชียงใหม่อนุมัติให้สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่จัดเวทีสร้างเครือข่าย ศดปช. ระดับจังหวัด ภายใต้โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

เชียงใหม่ – เมื่อวันที่ ๓ กรกฎาคมที่ผ่านมา ณ อาคารฝึกอบรมสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๖ อำเภอแม่ริม นางเขมวรรณ ดวงจันทร์ เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ นายมนต์ชัย ทวีเดช หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืช เป็นประธานเปิดเวทีสร้างเครือข่าย ศดปช. ระดับจังหวัด ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยมีเป้าหมายให้ผู้ร่วมเวทีสร้างเครือข่าย จำนวน ๗๖ คน ซึ่งประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลและรับผิดชอบศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนระดับจังหวัดและอำเภอ จำนวน ๒๕ ศูนย์ ๒๖ คน และประธานและสมาชิก ศดปช. ศูนย์ละ ๒ คน รวม ๕๐ คน ร่วมกันแลกเปลี่ยนประสบการณ์ กำหนดแนวพัฒนาศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน (ศดปช.) และวางแผนการปฏิบัติงานเพื่อยกระดับศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน (ศดปช.) และการขยายผลการใช้ปุ๋ยเพื่อลดต้นทุนการผลิตสู่แปลงใหญ่และศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.)

นับตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๘ เป็นต้นมา จังหวัดเชียงใหม่เริ่มดำเนินการโครงการส่งเสริมการใช้ปุ๋ยเพื่อลดต้นทุนการผลิตตามนโยบายของกรมส่งเสริมการเกษตร โดยส่งเสริมให้มีการจัดตั้งศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน (ศดปช.) ที่บริหารจัดการโดยเกษตรกร เพื่อเป็นกลไกในการถ่ายทอดความรู้เรื่องดินและปุ๋ย ทำให้การขยายผลการใช้ปุ๋ยเพื่อลดต้นทุนการผลิตประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืน

ปัจจุบัน จังหวัดเชียงใหม่มีศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน (ศดปช.) จำนวน ๒๕ ศูนย์ มีสมาชิก ศดปช. และสมาชิกเครือข่าย ศดปช. จากแปลงใหญ่และศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) จำนวน ๗๕๐ คน ทำหน้าที่บริการชุมชนในการวิเคราะห์ดิน ให้คำแนะนำการถ่ายทอดเทคโนโลยีการใช้ปุ๋ยสั่งตัด ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน และบริการด้านปัจจัยการผลิต เป็นเครือข่ายสนับสนุนการทำงานของสำนักงานเกษตรอำเภอและสำนักงานเกษตรจังหวัด ด้านดินและปุ๋ย

การจัดเวทีสร้างเครือข่าย ศดปช. ระดับจังหวัดในครั้งนี้ ประกอบด้วยกิจกรรมต่าง ๆ ได้แก่
การแบ่งกลุ่มศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน (ศดปช.) จำนวน ๒๕ ศูนย์ เพื่อระดมความคิดและนำเสนอแนวทางการพัฒนา การจัดทำแผนปฏิบัติงานของ ศดปช. การประเมินระดับ ศดปช. การยกระดับ ศดปช. และการขยายผลแนวทางการดำเนินงานส่งเสริมการเกษตรด้านการจัดการดินและปุ๋ย รวมทั้งการคัดเลือกคณะกรรมการ ศดปช. ระดับจังหวัด

พิพัฒน์ ศรีตะวัน สำนักข่าวเชียงใหม่ออนไลน์นิวส์ รายงาน