เชียงใหม่ประชุมคณะกรรมการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย พ.ศ. ๒๕๖๒ (OTOP Product Champion: OPC)

เชียงใหม่ – เมื่อวันที่ ๘  พฤษภาคมที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมสำนักงานกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดเชียงใหม่ อาคารอำนวยการ (ชั้น ๕) ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ นายวิรุฬ พรรณเทวี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย พ.ศ. ๒๕๖๒ จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อชี้แจงและเตรียมความพร้อมในการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย พ.ศ. ๒๕๖๒ (OTOP Product Champion: OPC)โดยมี นายธวัช ใสสม หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่ และคณะกรรมการฯ เข้าร่วมประชุม

จังหวัดเชียงใหม่มีกลุ่มผู้ผลิตและผู้ประกอบการ OTOP ลงทะเบียน จำนวน ๒,๒๗๕ ราย แยกเป็นกลุ่มผู้ผลิตชุมชน จำนวน ๙๑๔ ราย, ผู้ประกอบการรายเดียว จำนวน ๑,๒๗๔ ราย, และผู้ประกอบการ SMEs จำนวน ๘๗ ราย โดยแยกเป็นประเภทผลิตภัณฑ์ จำนวน ๖,๐๔๖ ผลิตภัณฑ์ ได้แก่ ประเภทอาหาร จำนวน ๑,๒๔๗ ผลิตภัณฑ์, ประเภทเครื่องดื่ม จำนวน ๕๐๐ ผลิตภัณฑ์, ประเภทผ้าและเครื่องแต่งกาย จำนวน ๑,๗๙๕ ผลิตภัณฑ์, ประเภทของใช้ ของที่ระลึก และของตกแต่ง จำนวน ๑,๕๗๒ ผลิตภัณฑ์, และประเภทสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร จำนวน ๙๓๒ ผลิตภัณฑ์

หลักเกณฑ์ในการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย พ.ศ. ๒๕๖๒ นั้น ผู้ผลิตและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ OTOP สามารถส่งผลิตภัณฑ์ที่แจ้งไว้ในการสำรวจและลงทะเบียนผู้ผลิตและผู้ประกอบการ OTOP ระหว่าง พ.ศ.๒๕๕๗ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๒ ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์หลักที่ผ่านการรับรองมาตรฐานที่กำหนด และส่งสมัครเข้ารับการคัดสรรได้รายละ ๓ ผลิตภัณฑ์ ในกรณีผลิตภัณฑ์เดี่ยว, และ ๓ ชุด ในกรณีชุดผลิตภัณฑ์ ซึ่งจังหวัดเชียงใหม่กำหนดดำเนินการ ดังนี้

๑. รับสมัครผลิตภัณฑ์เข้าคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย พ.ศ. ๒๕๖๒ ระหว่างวันที่ ๘-๑๒ พฤษภาคมนี้ ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอทุกอำเภอ โดยผู้ผลิตและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ OTOP สามารถส่งผลิตภัณฑ์ ที่แจ้งไว้ในการสำรวจและลงทะเบียนผู้ผลิตผู้ประกอบการ OTOP ระหว่าง พ.ศ.๒๕๕๗ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๒ ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์หลักที่ผ่านการรับรองมาตรฐานที่กำหนด เพื่อสมัครเข้ารับการคัดสรรได้รายละ ๓ ผลิตภัณฑ์ ในกรณีผลิตภัณฑ์เดี่ยว, และ ๓ ชุด ในกรณีชุดผลิตภัณฑ์
๒. คณะทำงานพิจารณาตรวจสอบและกลั่นกรองการคัดสรรจะดำเนินการให้คะแนนในส่วน ก และ ข ระหว่างวันที่ ๑๕- ๑๗ พฤษภาคมนี้ ณ อาคารผู้วินิจฉัย (คณะนิติศาสตร์) มหาวิทยาลัยพายัพ จังหวัดเชียงใหม่
๓. สรุปผลการคัดสรรตรวจสอบ และรายงานผลการดำเนินงานส่งให้กรมการพัฒนาชุมชน ระหว่างวันที่ ๑๘-๑๙ พฤษภาคมนี้
๔. ส่งผลิตภัณฑ์พร้อมผลการพิจารณาให้กรมการพัฒนาชุมชน ระหว่างวันที่ ๒๐-๒๒ พฤษภาคมนี้ ทั้งนี้ กรมการพัฒนาชุมชนจะดำเนินการคัดสรรในระดับประเทศ ระหว่างวันที่ ๒๔ พฤษภาคม – ๒ มิถุนายนนี้ และจะประกาศผลการคัดสรรรอบแรกภายในวันที่ ๑๐ มิถุนายนนี้ และรอบที่สองภายในวันที่ ๒๕ กรกฎาคมนี้

สำหรับข้อมูลรายละเอียดสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอทุกอำเภอ ของจังหวัดเชียงใหม่

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ ภาพ/ข่าว ขอขอบพระคุณยิ่ง

พิพัฒน์ ศรีตะวัน สำนักข่าว chiangmai-onlinenews รายงาน