เชียงใหม่จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) “น้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สู่แผนปฏิบัติการ ๙๐ วัน ปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร”

จังหวัดเชียงใหม่จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) น้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สู่แผนปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร ระยะที่ ๒ สร้างวัฒนธรรมปลูกพืชผักประจำครัวเรือน

เชียงใหม่ – เมื่อวันที่ ๒๔ สิงหาคมที่ผ่านมา ณ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) น้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สู่แผนปฏิบัติการ ๙๐ วัน ปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร ระยะที่ ๒ สร้างวัฒนธรรมปลูกพืชผักประจำครัวเรือน ระหว่าง ๗ หน่วยงาน โดยมี นายวีระพันธ์ ดีอ่อน ปลัดจังหวัดเชียงใหม่, นายแพทย์วรัญญู จำนงประสาทพร รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่, นายวิษณุ วิทยวราวัฒน์ ท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่, นางเขมวรรณ ดวงจันทร์ เกษตรจังหวัดเชียงใหม่, นายไพรัช ใหม่ชมภู รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่, รองศาสตราจารย์ ดร.วีรพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้, และ นายวิทยา ชุมภูคำ ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทน พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่ ลงนามร่วมกัน

นายวิทยา ชุมภูคำ ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทน พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวรายงานว่า กรมการพัฒนาชุมชนดำเนินการน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สู่แผนปฏิบัติการ ๙๐ วัน ปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร อันเป็นการลดรายจ่ายของประชาชนในภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวและเป็นแหล่งอาหารในครัวเรือน โดยเน้นการพึ่งตนเองและความสามัคคีในชุมชน ระหว่างเดือนเมษายน – มิถุนายนที่ผ่านมา และจังหวัดเชียงใหม่ดำเนินการภายใต้ชื่อ ๑ ครัวเรือน ๑ แปลงผัก ๑ เสวียน เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร และลดหมอกควันของจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีประชาชนในพื้นที่ ๒๕ อำเภอ ร่วมกิจกรรมแล้ว จำนวน ๓๗๐,๑๘๕ ครัวเรือน

เพื่อสร้างความต่อเนื่องให้เป็นพลัง จังหวัดเชียงใหม่ โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ จึงกำหนดแผนขับเคลื่อน น้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สู่แผนปฏิบัติการ ๙๐ วัน ปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร ระยะที่ ๒ สร้างวัฒนธรรมปลูกพืชผักประจำครัวเรือน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อตอบสนองต่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน เป้าหมายที่ ๒ ยุติความหิวโหย บรรลุความมั่นคงทางอาหาร ยกระดับโภชนาการ ส่งเสริมการเกษตรกรรมที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ และสร้างความมั่นคงทางอาหาร, เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในชนบทและพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน, และเพื่อสร้างรายได้ และสร้างเสริมความรัก ความสามัคคี และการเกื้อกูลของคนในชุมชนและหมู่บ้าน โดยจะดำเนินการ ๕ กิจกรรม ดังนี้

๑. กิจกรรมความต่อเนื่องคือพลัง มีสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่และมหาวิทยาลัยแม่โจ้เป็นหน่วยงานหลัก
๒. กิจกรรมทำเป็นบ้าน สานเป็นกลุ่ม มีสำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่และสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่เป็นหน่วยงานหลัก
๓. กิจกรรมชุมชนสีเขียว เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีสำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่และองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่เป็นหน่วยงานหลัก
๔. กิจกรรมจากวัฒนธรรมสู่นวัตกรรม มีสำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่เป็นหน่วยงานหลัก
๕. กิจกรรมชุมชนเกื้อกูล เพิ่มพูนสามัคคี วิถีพอเพียง มีสำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ ที่ทำการปกครองจังหวัดเชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นหน่วยงานหลัก

ในโอกาสเดียวกัน นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ เป็นประธานพิธีมอบเกียรติบัตร จำนวน ๒ กิจกรรม ดังนี้

๑. อำเภอต้นแบบในการบูรณาการทำงาน น้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สู่แผนปฏิบัติการ ๙๐ วัน ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร และขยายผลปลูกผักสวนครัวจากวัดสู่ชุมชน ตามหลัก “บวร” จนเกิดผลเป็นรูปธรรม จำนวน ๑ อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ โดยมี นายสราวุฒิ วรพงษ์ นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ รับมอบเกียรติบัตร
๒. รางวัลการประกวดร้านการจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ตามโครงการจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์กลุ่มอาชีพสมาชิกสตรีกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี จำนวน ๓ รางวัล คือ รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ อำเภอสันทราย รางวัลรอง ได้แก่ อำเภอพร้าว และรางวัลที่ ๓ ได้แก่ อำเภอสันป่าตอง

วิญญู บุญสุวรรณ กลุ่มงานสารสนเทศฯ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ ภาพ/ข่าว ขอขอบพระคุณยิ่ง
พิพัฒน์ ศรีตะวัน สำนักข่าวเชียงใหม่ออนไลน์นิวส์ รายงาน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *