อำเภอเมืองเชียงใหม่จัดอบรมขยายผลหัวข้อสถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย ให้กับชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพื้นที่อำเภอเมืองเชียงใหม่

อำเภอเมืองเชียงใหม่จัดอบรมขยายผลหัวข้อสถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย ให้กับชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพื้นที่อำเภอเมืองเชียงใหม่

เชียงใหม่ – เมื่อวันที่ ๒๐ กรกฎาคมที่ผ่านมา ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองเชียงใหม่ ดร.สราวุฒิ วรพงษ์ นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาอำเภอเมืองเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมขยายผลหัวข้อ สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย ให้กับชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพื้นที่อำเภอเมืองเชียงใหม่ โดยคณะวิทยากรจิตอาสา ๙๐๔ หลักสูตรพื้นฐาน รุ่นที่ ๑/๖๒ กลุ่ม ๙ ในหัวข้อ สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย และการเป็นจิตอาสาที่ดี ประกอบด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกรียงไกร ธารพรศรี ผู้อำนวยการสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ด๊อกเตอร์สมบัติ สิงฆราช รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่, ร้อยตำรวจตรีพิชญนันท์ อนันชัย รองสารวัตรสายงานป้องกันปราบปราม กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๓๓ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ, และนายหมวดเอกจิรพล สนธิคุณ ปลัดอำเภอสันป่าตอง โดยมีผู้เข้ารับการอบรมจากเทศบาลตำบลป่าแดด, เทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม, เทศบาลตำบลช้างเผือก, เทศบาลตำบลสันผีเสื้อ, และเทศบาลตำบลสุเทพ เทศบาลละ ๕๐ คน รวม ๒๕๐ คน

การอบรมครั้งนี้มีผู้สนับสนุนการอบรม ประกอบด้วย นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาจังหวัดเชียงใหม่, นายรัฐพล นราดิศร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ในฐานะรองผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาจังหวัดเชียงใหม่, นายวีระพันธ์ ดีอ่อน ปลัดจังหวัดเชียงใหม่, ด๊อกเตอร์สุรวุฒิ วรพงษ์ นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาอำเภอเมืองเชียงใหม่, รองศาสตราจารย์ศีลศิริ สว่างจิต ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา, พันตำรวจเอกอภิชาติ รักพงษ์ ผู้กำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๓๓, รองศาสตราจารย์ ดร.ประพันธ์ ธรรมไชย รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่, นายพิษณุ พรมพราย นักวิชาการโสตทัศนศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา, และ นายจักร์รินทร์ ชื่นสมบัติ นักวิชาการโสตทัศนศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  

เนื้อหาและกิจกรรมในการอบรมประกอบด้วยหัวข้อ สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย, การให้ความรู้เรื่องการปฏิบัติเป็นจิตอาสาที่ดี, การสาธิตการผูกผ้าพันคอ, การสวมหมวก, การถอดหมวก, และการทำความเคารพบุคคลท่ามือเปล่า

ผลการปฏิบัติในภาพรวมของผู้เข้ารับการฝึกอบรม มีดังนี้

-ผู้เข้ารับการอบรมเกิดความสำนึกรัก เทิดทูน และความซาบซึ้งต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ไทยที่ทรงปกป้องรักษาแผ่นดินไทยไว้ให้พสกนิกรชาวไทยอยู่ด้วยความร่มเย็นเป็นสุขตราบเท่าทุกวันนี้ตั้งแต่สมัยสุโขทัย อยุธยา ธนบุรี และรัตนโกสินทร์ในปัจจุบัน

-ผู้เข้ารับการอบรมมีความเข้าใจเรื่องการปฏิบัติตนเกี่ยวกับการเป็นจิตอาสาภัยพิบัติ พร้อมที่จะนำไปใช้ในชีวิตประจำวันและช่วยเหลือสังคมได้                           

-ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้และความตื่นตัวเรื่องการเฝ้าระวังป้องกันตนเองและพร้อมที่จะนำความความรู้ไปแนะนำต่อประชาชนในเรื่องการป้องกันตัวเองจากไวรัส COVID-19

ร้อยตำรวจตรีพิชญนันท์ อนันชัย วิทยากรจิตอาสา ๙๐๔ ภาพ/ข่าว ขอขอบพระคุณยิ่ง

พิพัฒน์ ศรีตะวัน สำนักข่าวเชียงใหม่ออนไลน์นิวส์ รายงาน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *