องค์การสวนสัตว์เป็นเจ้าภาพจัดประชุมประจำปีนักการศึกษาสวนสัตว์ภูมิภาคเอเชีย ครั้งที่ ๗ ที่เชียงใหม่

เป็นครั้งแรกที่องค์การสวนสัตว์ได้รับเลือกเป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมประจำปีนักการศึกษาสวนสัตว์ภูมิภาคเอเชีย ครั้งที่ ๗ (The 7th Asian Zoo Educators Conference: AZEC 2019, Thailand) ระหว่างวันที่ ๒๕–๒๘ พฤศจิกายนนี้ ณ จังหวัดเชียงใหม่

เชียงใหม่ – เมื่อวันที่ ๒๖ พฤศจิกายนที่ผ่านมา ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติ คุ้มคำ นายสุเมธ กมลนรนาถ รองผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์ รักษาการ ในตำแหน่งผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมประจำปีนักการศึกษาสวนสัตว์ภูมิภาคเอเชีย ครั้งที่ ๗ (The 7th Asian Zoo Educators Conference: AZEC 2019, Thailand) ซึ่งจัดขึ้นภายใต้หัวข้อ “เพลิน (P-L-E-A-R-N) Play and Learn with Education of Asia Through Research for Nature” ท่ามกลางนักการศึกษาสวนสัตว์ภูมิภาคเอเชียและผู้ร่วมงานจำนวนมาก

การประชุมประจำปีนักการศึกษาสวนสัตว์ภูมิภาคเอเชีย ครั้งที่ ๗ (The 7th Asian Zoo Educators Conference: AZEC 2019, Thailand) ครั้งนี้จัดให้มีขึ้นเพื่อให้ผู้ร่วมประชุมมีโอกาสแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และประสบการณ์ อันจะเป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือและพัฒนาศักยภาพในการทำงานด้านการศึกษา ผ่านเวทีการนำเสนอผลงานวิชาการและการบรรยายพิเศษโดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากสถาบันต่าง ๆ เช่น Ms. Debra Erickson จาก International Zoo Educators Association, Mr. Hiroyuki Takahashi จาก Japanese Zoo and Aquarium Educators, และ Mr. Augusto Medina จาก Environmental Education and Conservation Global เป็นต้น การทำกิจกรรมด้านการศึกษาสวนสัตว์และสิ่งแวดล้อมศึกษาโดยวิทยากรผู้มากประสบการณ์ เช่น นางสาวอังคณา เมฆวิลัย ผู้จัดการงานเครือข่ายธรรมชาติศึกษา สมาคมอนุรักษ์สัตว์ป่า (WCS) ประเทศไทย เป็นต้น รวมถึงการศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้ประเภทสวนสัตว์ และพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในจังหวัดเชียงใหม่

การประชุมครั้งนี้มีผู้ร่วมประชุมซึ่งประกอบด้วยสมาชิกจากสวนสัตว์ พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ ภาคการศึกษา ภาคเอกชน และกลุ่มองค์กรนักอนุรักษ์จากประเทศต่าง ๆ ทั่วภูมิภาคเอเชีย รวมทั้งสิ้น ๑๕๐ คน จึงนับเป็นโอกาสอันดีในการร่วมแสดงศักยภาพและเผยแพร่ผลงานด้านการศึกษาสวนสัตว์ขององค์การสวนสัตว์ ให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น ทั้งยังเป็นการยกระดับสวนสัตว์ในสังกัดองค์การสวนสัตว์สู่ระดับนานาชาติ

พิพัฒน์ ศรีตะวัน รายงาน