หัวหน้าแผนกสัตวบาลในพระองค์ ๙๐๔ ติดตามความก้าวหน้าโครงการสถานที่พักพิงสัตว์ เชียงใหม่

เชียงใหม่ – เมื่อวันที่ ๑๐ มิถุนายนที่ผ่านมา พลอากาศตรี ธวัชชัย ศรีแก้ว หัวหน้าแผนกสัตวบาลในพระองค์ ๙๐๔ และ พลตรี กัลย์สรรค์ จันทรเสน นายทหารประจำฝ่ายที่ประทับ กองกิจการในพระองค์ ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินการก่อสร้างโครงการสถานที่พักพิงสัตว์ (มูลนิธิ ดิ อาร์ค) อำเภอดอยสะเก็ด โดยมี นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการเชียงใหม่ พร้อมด้วยรองอธิบดีกรมปศุสัตว์ นายอำเภอดอยสะเก็ด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับ พร้อมรายงานความคืบหน้าของโครงการ

ตามที่เมื่อวันที่ ๑ กันยายนปีที่ผ่านมา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานค่ารักษาพยาบาลให้ คุณโบตัน สุนัขบาดเจ็บที่ได้รับความช่วยเหลือจากมูลนิธิ ดิ อาร์ค พร้อมทั้งรับ คุณโบตัน กลับไปรักษาต่อที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานความช่วยเหลือโครงการสถานที่พักพิงสัตว์ เพื่อช่วยเหลือมูลนิธิ ดิ อาร์ค ในเวลาต่อมา นั้น บัดนี้การดำเนินการก่อสร้างโครงการดังกล่าวซึ่งกรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นผู้ดำเนินงานร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ ร้อยละ ๙๐ โดยดำเนินการก่อสร้างอาคารสถานที่พักพิงสัตว์ ประกอบด้วย บ้านพักเจ้าหน้าที่ ๒ หลัง, อาคารสถานพยาบาลสัตว์ ๑ หลัง, คอกโชว์สัตว์ ๑ หลัง, คอกพักสัตว์ ๔ หลัง, โรงเก็บพัสดุและอาหาร ๑ หลัง, ป้อมรักษาความปลอดภัย ๑ หลัง, ถังหอสูง ขนาด ๒๐ ลูกบาศ์กเมตร ๑ หอ, ป้ายโครงการ, รั้วรอบโครงการ, ระบบบำบัดซากสัตว์และสิ่งปฏิกูล, ถนน, ลานจอดรถภายใน, ระบบสาธารณูปโภค, และส่วนต่าง ๆ ที่หน่วยงานอื่นสนับสนุน ซึ่งในการดำเนินงานดังกล่าวมีการตรวจสอบความถูกต้องและเหมาะสมเพื่อให้เป็นไปด้วยเรียบร้อย

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่ ภาพ/ข่าว ขอขอบพระคุณยิ่ง

พิพัฒน์ ศรีตะวัน สำนักข่าวเชียงใหม่ออนไลน์นิวส์ รายงาน