หลายภาคส่วนในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ ร่วมแสดงความคิดเห็นต่อแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด มุ่งให้เกิดการพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์ต่อประชาชนอย่างแท้จริง

หลายภาคส่วนในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ ร่วมแสดงความคิดเห็นต่อแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด มุ่งให้เกิดการพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์ต่อประชาชนอย่างแท้จริง

เชียงใหม่ – เมื่อวันที่ ๘ กันยายนที่ผ่านมา ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่ นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในการเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการรับฟังความคิดเห็นแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) ฉบับทบทวน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ และแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยมีคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และภาคประชาสังคมในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ ซึ่งประกอบด้วยจังหวัดเชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ลำปาง และลำพูน ร่วมประชุม กว่า ๑๐๐ คน

การประชุมเชิงปฏิบัติการดังกล่าวเป็นการเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ และให้การปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์ต่อประชาชนในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ อย่างแท้จริง เช่น การบูรณาการจัดทำโครงการและกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและธรรมชาติ (Culture&Craft) เพื่อเชื่อมโยงเส้นทางการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ และจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑, การพัฒนาเศรษฐกิจเกษตรสร้างสรรค์ เน้นการเชื่อมโยงระหว่างหน่วยงานให้เกิดการกระจายรายได้, และการพัฒนาเศรษฐกิจสิ่งแวดล้อมเพื่อลดฝุ่นควัน เป็นต้น ซึ่งมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกษมศักดิ์ อุทัยชนะ รองผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมอภิปรายในหัวข้อ “แนวทางการขับเคลื่อนแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑” ด้วย

นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ กล่าวว่า รัฐบาลให้ความสำคัญกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ การปฏิรูปประเทศ และการพัฒนาเชิงพื้นที่ ซึ่งภาคเหนือมีเป้าหมายที่จะพัฒนาเป็นฐานเศรษฐกิจสร้างสรรค์มูลค่าสูง เชื่อมโยงเศรษฐกิจกับประเทศกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง โดยมุ่งเน้นการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ ลดความเหลื่อมล้ำ และยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ซึ่งการพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ จะต้องสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการพัฒนากลุ่มจังหวัด อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศต่อไป

นันธิกา กิจปาโล และศราวุธ เจิมจันทร์ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่ ภาพ/ข่าว ขอขอบพระคุณยิ่ง
พิพัฒน์ ศรีตะวัน สำนักข่าวเชียงใหม่ออนไลน์นิวส์ รายงาน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *