สำนักงาน ป.ป.ท. จัดโครงการประชาสัมพันธ์ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนสำหรับนักลงทุนชาวต่างชาติ

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐจัดโครงการประชาสัมพันธ์ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนสำหรับนักลงทุนชาวต่างชาติ เสริมสร้างความเชื่อมั่นต่อระบบรับเรื่องร้องเรียนแก่นักลงทุนต่างชาติ

เชียงใหม่ – เมื่อวันที่ ๑๔ กันยายนที่ผ่านมา ณ โรงแรมเชียงใหม่ ออร์คิด นายภูมิวิศาล เกษมสุข รองเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เป็นประธานเปิดโครงการประชาสัมพันธ์ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนสำหรับนักลงทุนชาวต่างชาติ เพื่อเสริมสร้างความเชื่อมั่นต่อระบบรับเรื่องร้องเรียนแก่นักลงทุนชาวต่างชาติ ตลอดจนสร้างความโปร่งใสและเป็นธรรมในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐของประเทศ

ปัญหาการทุจริตในภาครัฐส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.) มีอำนาจและหน้าที่ในการขับเคลื่อนการปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐให้มีความโปร่งใส ปลอดจากการทุจริตและประพฤติมิชอบ จึงมีการจัดงานดังกล่าวขึ้น โดยตั้งเป้าหมายภายใต้แนวทาง “โกงเก่าต้องหมดไป โกงใหม่ต้องไม่เกิด และไม่เปิดโอกาสให้โกง” ซึ่งภาคประชาชนและภาคเอกชนเป็นภาคีเครือข่ายสำคัญที่จะต้องสร้างความร่วมมือและการมีส่วนร่วม โดยเฉพาะอย่างยิ่งนักลงทุนชาวต่างชาติที่เป็นส่วนหนึ่งของการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศ หรือ Corruption Perception Index (CPI) และเป็นผู้มีส่วนได้เสียจากการทุจริตจากเจ้าหน้าที่ของรัฐที่แสวงหาผลประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบจากการใช้อำนาจหน้าที่และดุลยพินิจในการอนุมัติการดำเนินการต่าง ๆ ที่ไม่เป็นธรรม

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐจึงจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียนสำหรับนักลงทุนชาวต่างชาติในกรณีที่พบว่า มีเจ้าหน้าที่ของรัฐทุจริตในภาครัฐ มีการใช้ช่องว่างและโอกาสของกฎหมายและอำนาจหน้าที่สร้างความเดือดร้อนและความเสียหายในการประกอบธุรกิจ โดยสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐจะดำเนินการตามหน้าที่และอำนาจในปัจจุบันตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและกระตุ้นให้นักลงทุนและผู้ร่วมทุนชาวต่างชาติตัดสินใจเข้ามาลงทุนในประเทศ อันจะส่งผลดีต่อสภาพเศรษฐกิจของประเทศไทยโดยรวมต่อไป

ศราวุธ เจิมจันทร์ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่ ภาพ/ข่าว ขอขอบพระคุณยิ่ง
พิพัฒน์ ศรีตะวัน สำนักข่าวเชียงใหม่ออนไลน์นิวส์ รายงาน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *