สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่เข้ม ค้นหากลุ่มเสี่ยงป้องกัน COVID-19 ระบาดระลอก ๒ ร่วมโรงพยาบาลลานนา ออกหน่วยคัดกรองตรวจร้านฮอมบาร์

เชียงใหม่ – เมื่อวันที่ ๔ ตุลาคมที่ผ่านมา นายจตุชัย มณีรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ เพิ่มความเข้มงวดในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคที่เกิดจากการติดเชื้อไวรัส COVID-19 อนุมัติแผนงานโรงพยาบาลลานนา ประสานท้องที่สถานีตำรวจภูธรช้างเผือก นำทีมแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ ออกหน่วยตรวจคัดกรอง COVID-19 และประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เชิงรุก ณ ร้านฮอมบาร์ โดยมีพนักงานของร้านที่ลงทะเบียนไว้ล่วงหน้ากว่า ๑๒๐ คน เข้ารับการตรวจคัดกรองตามขั้นตอน

ทีมออกหน่วยตรวจคัดกรอง COVID-19 เคลื่อนที่ของโรงพยาบาลลานนาครั้งนี้ บริการ Swap เชื้อ หรือเก็บตัวอย่างเชื้อจากโพรงจมูกและลำคอ แล้วส่งตรวจยังห้องปฏิบัติการไบโอโมเลกุลลาร์ของโรงพยาบาลลานนา ซึ่งเป็นห้องปฏิบัติการที่ผ่านการตรวจมาตรฐานรับรองจากศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ในการเป็นห้องแล็บตรวจหาเชื้อไวรัส COVID-19 ด้วยเทคโนโลยี แบบ Real-Time PCR

การออกปฏิบัติงานออกหน่วยตรวจคัดกรอง COVID-19 นอกสถานที่ครั้งนี้ ประกอบด้วยทีมแพทย์ พยาบาล และนักเทคนิคการแพทย์พร้อมอุปกรณ์ในการตรวจแล็บครบถ้วนถูกต้องตามขั้นตอนของระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งจะใช้เวลารู้ผลภายใน ๒๔ ชั่วโมง เพื่อเป็นการยืนยันในการปลอดจากเชื้อไวรัส COVID-19

โรงพยาบาลลานนาเป็นหนึ่งในโรงพยาบาลเอกชนของจังหวัดเชียงใหม่ที่ร่วมโครงการของ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ตรวจแล็บ COVID-19 ชาวไทยทุกคนโดยไม่มีค่าใช้จ่าย หากสถานประกอบเข้าเกณฑ์กลุมเสี่ยงในการเฝ้าระวังการติดเชื้อระลอก ๒ จากประเทศเพื่อนบ้านมีความประสงค์ให้โรงพยาบาลลานนาออกหน่วยตรวจคัดกรอง COVID-19 ก็สามารถติดต่อประสานงานได้ที่ศูนย์ตรวจสุขภาพ โรงพยาบาลลานนา โทร. ๐๕๒ ๑๓๔๗๗๗ ในเวลาราชการ

จิราลักษณ์ จันทร์กระจาย หัวหน้าแผนกสื่อสารการตลาด โรงพยาบาลลานนา ภาพ/ข่าว ขอขอบพระคุณยิ่ง

พิพัฒน์ ศรีตะวัน สำนักข่าวเชียงใหม่ออนไลน์นิวส์ รายงาน