สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) จัดสัมมนา “ข้าวบนพื้นที่สูงของไทย” ระดมความคิดเพื่อกำหนดทิศทางงานวิจัยและพัฒนาข้าวบนพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน

เชียงใหม่ – เมื่อวันที่ ๓๑ มกราคมที่ผ่านมา ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) (สวพส.) จัดสัมมนาเรื่อง ข้าวบนพื้นที่สูงของไทย โดยมี นายชวลิต ชูขจร ประธานอนุกรรมการวิจัยและพัฒนา สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เป็นประธานในการเปิดการสัมมนา ซึ่งคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่มูลนิธิโครงการหลวงและสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน), เกษตรกร, หน่วยงานราชการ, นักวิชาการ, คณาจารย์, นักศึกษา, เจ้าหน้าที่จากภาครัฐและเอกชน, และสื่อมวลชน ร่วมสัมมนากว่า ๓๐๐ คน

นายชวลิต ชูขจร กว่าวว่า ข้าวเป็นพืชอาหารหลักและพืชวัฒนธรรมของเกษตรกรกลุ่มชาติพันธุ์พื้นที่สูงที่ปลูกข้าวพันธุ์ท้องถิ่นเพื่อบริโภคในชุมชนและสร้างความมั่นคงทางอาหาร ซึ่งพื้นที่สูงมีพื้นที่สำหรับทำการเกษตรค่อนข้างจำกัด จึงจำเป็นต้องใช้ประโยชน์จากพื้นที่นาและไร่ที่มีอยู่ให้เกิดผลประโยชน์สูงสุด และเพื่อให้ชุมชนพื้นที่สูงมีข้าวเพียงพอต่อการบริโภคจึงต้องมีการวิจัยและพัฒนาพันธุ์ข้าวท้องถิ่น องค์ความรู้ และเทคโนโลยีเพิ่มผลผลิตข้าวที่เหมาะสมกับพื้นที่สูง ให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตและภูมิปัญญาของชุมชน

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) จึงจัดการสัมมนาเรื่อง ข้าวบนพื้นที่สูงของไทย ขึ้น เพื่อเผยแพร่ผลการดำเนินงานวิจัยและพัฒนาข้าวบนพื้นที่สูงของไทย และระดมความคิดเห็นระหว่างเกษตรกรกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายในการร่วมกำหนดแนวทางและประเด็นปัญหาไปบูรณาการงานวิจัยและพัฒนาข้าวบนพื้นที่สูงในระยะต่อไป และเพื่อกำหนดทิศทางงานวิจัยและพัฒนาข้าวบนพื้นที่สูงในอนาคตอย่างยั่งยืน

การสัมมนาครั้งนี้มีกิจกรรมจำนวนมาก ได้แก่ การบรรยายพิเศษ “นวัตกรรมการปลูกข้าวบนพื้นที่สูงของไทย” โดย กรมการข้าว, การนำเสนอผลงานวิชาการข้าวบนพื้นที่สูงของไทย โดย สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) กรมการข้าว (ศูนย์วิจัยแม่ฮ่องสอน ศูนย์วิจัยข้าวสะเมิง ศูนย์วิจัยข้าวสันป่าตอง ศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย และศูนย์วิจัยข้าวแพร่), สำนักงานพัฒนาที่ดิน เขต ๖, สถานีทดลองการใช้น้ำชลประทานที่ ๖ (เพชรบุรี) กรมชลประทาน, และ นายส่างลา ไพรมีค่า ผู้ใหญ่บ้านป่าแป๋ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

นอกจากนี้ยังมีการจัดแสดงนิทรรศการ “สืบสาน รักษา ต่อยอด ข้าวพื้นที่สูง”, กิจกรรมชิม ช้อป ข้าวพันธุ์ท้องถิ่น, และนิทรรศการผลงานวิจัยข้าว จากหน่วยงานภาครัฐและสถาบันการศึกษา อีกทั้งยังมีเวทีเสวนา เรื่อง “ทิศทางการวิจัยและพัฒนาข้าวบนพื้นที่สูงของไทย” โดย นักวิชาการ กรมการข้าว, นักวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน), เจ้าหน้าที่แผนกจัดซื้อผลผลิต มูลนิธิโครงการหลวง, ผู้ประกอบการค้าข้าว (ภาคเอกชน), และเกษตรกรผู้นำ นายวัฒนา ทรงพรไพรศาล ผู้ใหญ่บ้านห้วยขมิ้นนอก ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่แฮ อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่

พิพัฒน์ ศรีตะวัน สำนักข่าวเชียงใหม่ออนไลน์นิวส์ ภาพ/ข่าว       

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *