สถานีวิทยุในเครือกองทัพบกที่ ๓ รณรงค์สร้างจิตสำนึกแก้ปัญหาไฟป่าหมอกควันตามนโยบายของกองทัพภาคที่ ๓ และกองทัพบก

สถานีวิทยุในเครือกองทัพบกที่ ๓ รณรงค์สร้างจิตสำนึกแก้ปัญหาไฟป่าหมอกควันตามนโยบายของกองทัพภาคที่ ๓ และกองทัพบก

พ.อ.วรพงษ์ รอตภัย รองประธานคณะกรรมการบริหารกิจการวิทยุกระจายเสียง กองทัพบกที่ ๓ กล่าวว่า สถานีวิทยุในเครือกองทัพบกที่ ๓ จำนวน ๒๔ สถานีในพื้นที่ ๑๗ จังหวัดภาคเหนือ ร่วมรณรงค์สร้างจิตสำนึกแก้ปัญหาไฟป่าหมอกควัน เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ลดการเผาในพื้นที่โล่ง ลดการเผาขยะ และลดการเผาเศษวัชพืชต่าง ๆ ซึ่งเป็นการลดปริมาณหมอกควันที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ เนื่องจากในห้วงเดือนมกราคมถึงเดือนเมษายนของทุกปี ภาคเหนือมักประสบกับปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละออง PM2.5 ที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ

ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนปีที่ผ่านมา สถานีวิทยุในเครือกองทัพบกที่ ๓ ผลิตสปอตภาษาไทย ภาษาถิ่น และภาษากลุ่มชาติพันธุ์ ในการรณรงค์สร้างจิตสำนึกลดการเผา โดยประชาสัมพันธ์ผ่านรายการภาคบังคับของสถานี ๔ รายการ ได้แก่ รายการข่าวยามเช้า เวลา ๐๖.๐๐-๐๗.๐๐ น. ดำเนินรายการโดย คุณสุรเชษฐ์ มากร, รายการรอบรั้วสีเขียว เวลา ๐๗.๓๐-๐๘.๐๐ น.ดำเนินรายการโดย คุณภัทราวดี เกิดบาง, รายการพลังแผ่นดิน เวลา ๑๒.๐๕-๑๒.๓๐ น. ดำเนินรายการโดย ส.ต.หญิง ณฐพร เฮงพลอย, และรายการข่าวสารจากกองทัพภาคที่ ๓ เวลา ๑๘.๐๐-๑๙.๐๐ น. ดำเนินรายการโดย คุณสุรเชษฐ์ มากร

ในการนี้ สถานีวิทยุในเครือกองทัพบกที่ ๓ ขอความร่วมมือประชาชนในพื้นที่งดการเผาในพื้นที่โล่งแจ้ง งดการเผาเศษวัชพืช และงดการเผาขยะ ในห้วงเดือนมกราคมถึงเดือนเมษายนนี้ เพื่อลดปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก หรือ PM2.5 ที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ เศรษฐกิจ สังคม และการท่องเที่ยว ตลอดจนเฝ้าระวังการเกิดปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองในพื้นที่เพื่อให้ภาคเหนือของเรามีอากาศดี

พิพัฒน์ ศรีตะวัน สำนักข่าวเชียงใหม่ออนไลน์นิวส์ รายงาน