ศูนย์ปฏิบัติการบริหารการแก้ปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือร่วมกับส่วนราชการในพื้นที่ มอบผ้าห่มและถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาวในพื้นที่อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่อนสอน

แม่ฮ่องสอน – เมื่อวันที่ ๒๙ มกราคมที่ผ่านมา ณ บ้านหมอแปง ตำบลแม่นาเติง อำเภอปาย พล.ต.สุรจิตร สุขีเมฆ รองผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการบริหารการแก้ปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจ ปลอดภัยยาเสพติด โดยมีผู้แทนสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค ๕, ส่วนราชการในพื้นที่, ผู้นำชุมชน, และภาคีเครือข่ายในพื้นที่อำเภอปาย ร่วมกันจัดกิจกรรมโครงการ ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจ ปลอดภัยยาเสพติด

โครงการ ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจ ปลอดภัยยาเสพติด เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อบูรณาการการแก้ปัญหายาเสพติด, มุ่งหวังให้ประชาชนได้รับการบริการด้านสุขภาพอย่างทั่วถึงอันจะส่งผลให้มีสุขภาพดี, ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีโอกาสในการเล่นกีฬาเพื่อห่างไกลยาเสพติดเนื่องจากเด็กและเยาวชนคือกำลังสำคัญที่จะเติบโตเป็นผู้ใหญ่และจะเป็นกำลังในการพัฒนาชุมชนและประเทศชาติซึ่งครอบครัวเป็นกำลังสำคัญที่จะอบรมสั่งสอนเด็กและเยาวชนให้เป็นคนดี, การมอบผ้าห่มใครงการให้กับประชาชนก็เพื่อคลายความหนาว, และการมอบถุงยังชีพในโครงการให้ผู้ป่วยและผู้พิการก็เพื่อบรรเทาความเป็นอยู่

พล.ต.สุรจิตร สุขีเมฆ กล่าวว่า รัฐบาลมีนโยบายแก้ปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืน ตั้งแต่ ต้นทาง กลางทาง และปลายทาง ซึ่งเรื่องการป้องกัน ปราบปราม และฟื้นฟู นั้น ต้องแก้ปัญหาอย่างองค์รวม “เน้นย้ำ สร้างพื้นที่ปลอดภัย ลดผู้เสพ สร้างพลังคน เสริมพลังชาติ พร้อมสร้างเครือข่ายป้องกันยาเสพติดในชุมชน” ทั้งการป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติด เยาวชนกลุ่มเสี่ยงสูง การลดอุปสงค์และอุปทาน ตัดวงจรการค้ายาเสพติด สกัดกั้นเคมีสารตั้งต้น และลดผลกระทบของปัญหายาเสพติด ตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล ปี ๒๕๖๔ ทั้งการป้องกันผู้เสพรายใหม่ การปราบปรามผู้ค้า ผู้ผลิต และการบำบัดฟื้นฟูผู้เสพยาเสพติด “ผู้เสพคือผู้ป่วย” เพื่อเข้าสู่กระบวนการบำบัดเพื่อกลับคืนเป็นคนดีของสังคม ซึ่งทุกภาคส่วนต้องบูรณาการการทำงานร่วมกันอย่างเข้มแข็ง เพื่อให้สามารถแก้ปัญหายาเสพติดได้อย่างยั่งยืน อันจะนำไปสู่ชุมชนเข้มแข็ง

กิจกรรมภายในงานมีการแสดงของเยาวชนและนักเรียน, การบริการทางการแพทย์, การมอบผ้าห่ม, การมอบเครื่องอุปโภคและบริโภค, การมอบอุปกรณ์กีฬาให้โรงเรียนบ้านหมอแปง, การแจกเจลล้างมือ, การแจกผักปลอดสารพิษ, การมอบถุงยังชีพให้ผู้ยากไร้, และรถครัวสนามบริการอาหารกลางวัน โดยมีนักเรียน เยาวชน และประชาชนในพื้นที่ร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

พิพัฒน์ ศรีตะวัน สำนักข่าวเชียงใหม่ออนไลน์นิวส์ รายงาน