ศูนย์ปฏิบัติการบริหารการแก้ปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือร่วมกับชุมชนตำบลเมืองนะ อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ สร้างฝายชะลอน้ำมีชีวิต รักษาระบบนิเวศน์ในพื้นที่ ๓ หมู่บ้าน

ศูนย์ปฏิบัติการบริหารการแก้ปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือร่วมกับชุมชนตำบลเมืองนะ อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ สร้างฝายชะลอน้ำมีชีวิต รักษาระบบนิเวศน์ในพื้นที่ ๓ หมู่บ้าน ตามแนวชายแดนไทย-สาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า

เชียงใหม่ – ศูนย์ปฏิบัติการบริหารการแก้ปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการและชุมชนตำบลเมืองนะ อำเภอเชียงดาว สร้างฝายชะลอน้ำมีชีวิตบริเวณพื้นที่รอยต่อ ๓ หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านเมืองนะ บ้านกองผักปิ้ง และบ้านจองคำ เนื่องจากที่ผ่านมาเกิดปัญหาภัยแล้งทุกปี ส่งผลทำให้การเพาะปลูกพืชผลทางการเกษตรเป็นไปด้วยความยากลำบาก

การสร้างฝายน้ำมีชีวิตดังกล่าวนี้ เป็นการยกระดับน้ำเพื่อแก้ปัญหาภัยแล้งซ้ำซาก ชะลอน้ำไม่ให้กระแสน้ำไหลหลาก และลดความรุนแรงของการกัดเซาะ อีกทั้งฝายมีชีวิตจะช่วยพยุงเศษซากพืชและซากสัตว์ไม่ให้ถูกพัดพาลงสู่แหล่งน้ำตอนล่าง ช่วยให้คุณภาพน้ำตอนล่างดีขึ้น ขณะที่ซากพืชและซากสัตว์ต่าง ๆ ที่ถูกพยุงไว้ก็จะเป็นอาหารให้กับสัตว์น้ำและช่วยรักษาระบบนิเวศน์โดยรอบบริเวณแหล่งน้ำให้มีความสมบูรณ์อย่างยั่งยืนต่อไป

พิพัฒน์ ศรีตะวัน สำนักข่าวเชียงใหม่ออนไลน์นิวส์ รายงาน