รองแม่ทัพภาคที่ ๓ เผย สถานการณ์ไฟป่าคลี่คลายเนื่องจากภาคเหนือเกิดฝน แต่ไม่วางใจอนาคต เตรียมจัดระเบียบพื้นที่เพื่อกำหนดความรุนแรงของสถานการณ์ไฟป่า

หลังจากเกิดพายุฤดูร้อนบริเวณภาคเหนือ ซึ่งส่งผลกระทบให้หลายจังหวัดมีฝนตกตลอดวัน โดยเฉพาะจังหวัดเชียงราย แม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง พะเยา แพร่ น่าน อุตรดิตถ์ พิษณุโลก สุโขทัย กำแพงเพชร และตาก ประกอบกับบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากสาธารณรัฐประชาชนจีนแผ่ลงมาคลุมประเทศไทยตอนบน ทำให้บริเวณดังกล่าวมีอุณหภูมิลดลง

พล.ต. ถนัดพล โกศัยเสวี รองแม่ทัพภาคที่ ๓ รองผู้บัญชาการกองบัญชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองภาคเหนือ กองทัพภาคที่ ๓ ส่วนหน้า กล่าวว่า กองบัญชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองภาคเหนือ กองทัพภาคที่ ๓ ส่วนหน้า (บก.คฟป.ทภ.3 สน.) รายงานผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในพื้นที่ภาคเหนือ พบว่า ค่า PM2.5 อยู่ระหว่าง ๗-๗๘ ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร, ค่า PM10 ระหว่าง ๑๘-๘๘ ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร, และค่า AQI ระหว่าง ๙-๑๖๔ ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร คุณภาพอากาศโดยรวมอยู่ในระดับดี โดยเฉพาะจังหวัดกำแพงเพชร สุโขทัย พิษณุโลก พิจิตร เพชรบูรณ์ นครสวรรค์ และอุทัยธานี ส่วนจังหวัดเชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน และลำปาง ยังคงมีบางพื้นที่ที่คุณภาพอากาศเกินค่ามาตรฐาน

กองบัญชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองภาคเหนือ กองทัพภาคที่ ๓ ส่วนหน้า เตรียมสรุปพื้นที่เผารุนแรงในแต่ละจังหวัด พร้อมรายละเอียดของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการเผาป่า รวมถึงการจัดพื้นที่เฝ้าระวังเพื่อกำหนดเป็นระดับความรุนแรงของสถานการณ์ โดยให้ความสำคัญกับหน่วยงานที่ร่วมปฏิบัติการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองภาคเหนือ ที่สำคัญคือ การดูแลสวัสดิการของเจ้าหน้าที่ เช่น เครื่องอุปโภค บริโภค และหลักประกันสุขภาพเมื่อลงพื้นที่ปฏิบัติงาน เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการทำงาน

อนึ่ง กองบัญชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองภาคเหนือ กองทัพภาคที่ ๓ ส่วนหน้า เตรียมจัดการฝึกอบรมให้ความรู้ตลอดจนสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนรักและหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะประชาชนจิตอาสาและราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่าในแต่ละจังหวัด เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการป้องกันแก้ปัญหาไฟป่าหมอกควันในพื้นที่แบบยั่งยืน

พิพัฒน์ ศรีตะวัน สำนักข่าวเชียงใหม่ออนไลน์นิวส์ รายงาน