รองแม่ทัพปรับแผนเชิงรุก เน้นบูรณาการลาดตระเวน พร้อมนำประชาชนชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ๘๘,๕๗๑ นาย ในพื้นที่ รณรงค์แก้ปัญหาไฟป่า

พล.ต.ถนัดพล โกศัยเสวี รองแม่ทัพภาคที่ ๓ รองผู้บัญชาการกองบัญชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองภาคเหนือ กองทัพภาคที่ ๓ ส่วนหน้า กล่าวว่า ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในพื้นที่ภาคเหนือเมื่อวันที่ ๒ มีนาคมที่ผ่านมา มีค่า PM2.5 ระหว่าง ๔๔-๑๓๓ ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร, ค่า PM10 ระหว่าง ๖๐-๑๘๓ ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร, และค่า AQI ระหว่าง ๗๖-๒๔๓ ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร คุณภาพอากาศโดยรวมพบว่า มีผลกระทบต่อสุขภาพ โดยเฉพาะใน ๕ จังหวัดภาคเหนือ ซึ่งค่าคุณภาพสูงสุดวัดได้ที่อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย, อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก, อำเภอเมือง และอำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง, อำเภอเมือง จังหวัดแพร่, และอำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร ซึ่งสาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากการบริหารจัดการเชื้อเพลิง, การจุดไฟหาของป่า, การเผาเศษวัชพืช, และการเผาเพื่อเตรียมพื้นที่การเกษตร

สถานการณ์ไฟป่าและจุดความร้อน ๑๗ จังหวัดภาคเหนือ เมื่อเช้าวันที่ ๒ มีนาคมที่ผ่านมา เกิดจุดความร้อน จำนวน ๙๒๘ จุด เกิดในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ ๕๕๕ จุด, และพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ๓๕๐ จุด

ห้วงวันที่ ๒-๖ มีนาคมนี้ กองบัญชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองภาคเหนือ กองทัพภาคที่ ๓ ส่วนหน้า จะร่วมกับจังหวัดเชียงใหม่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดแผนการลาดตระเวนของกำลังชุดลาดตระเวน ๖ ชุดปฏิบัติการ จำนวน ๖๐ นาย ลงพื้นที่เสี่ยงในจังหวัดเชียงใหม่ ได้แก่ กองพันทหารราบที่ ๒ กรมทหารราบที่ ๗ ลงพื้นที่บ้านดอยหลวง อำเภอเชียงดาว, กองพันพัฒนาที่ ๓ ลงพื้นที่ตำบลหนองหาร, ตำบลป่าไผ่, และตำบลแม่แฝก อำเภอสันทราย, กองพันสัตว์ต่าง กรมการสัตว์ทหารบก ลงพื้นที่อำเภอดอยเต่า, ฒณฑลทหารบกที่ ๓๓ ลงพื้นที่อำเภออมก๋อย, กรมรบพิเศษที่ ๕ ลงพื้นที่อุทยานแห่งชาติศรีลานนา รอยต่อ ๓ อำเภอ ประกอบด้วยอำเภอเชียงดาว, พร้าว, และแม่แตง, และกองพันทหารราบที่ ๑ กรมทหารราบที่ ๗ ลงพื้นที่อำเภอดอยสะเก็ด พร้อมนำประชาชนชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติของหมู่บ้าน หมู่บ้านละ ๕๐ นาย จำนวน ๘๘,๕๗๑ นาย ในพื้นที่ ๑๗ จังหวัดภาคเหนือ และชุดรณรงค์สร้างจิตสำนึก ๑๕ ชุดปฏิบัติการ ออกรณรงค์สร้างการรับรู้ให้ประชาชนเกิดความเข้าใจ เพื่อร่วมกันลดการเผาในพื้นที่ ตลอดจนแนะนำประชาชนดูแลสุขภาพช่วงเกิดภาวะหมอกควัน

พิพัฒน์ ศรีตะวัน สำนักข่าวเชียงใหม่ออนไลน์นิวส์ รายงาน