รองนายกรัฐมนตรีเน้นย้ำ ๗ แนวทางแก้ปัญหาไฟป่าและหมอกควันอย่างยั่งยืน

รองนายกรัฐมนตรีรับฟังสรุปการประชุมถอดบทเรียน AAR ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา จังหวัดเชียงใหม่ เน้นย้ำ ๗ แนวทางแก้ปัญหาไฟป่าและหมอกควันอย่างยั่งยืน

เชียงใหม่ – เมื่อวันที่ ๒๑ พฤษภาคมที่ผ่านมา ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ร่วมรับฟังสรุปการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสรุปผลและถอดบทเรียน (After Action Review: AAR) การป้องกันและแก้ปัญหาหมอกควันภาคเหนือ ภายใต้หัวข้อหลัก “การป้องกันและแก้ปัญหาไฟป่าและหมอกควันอย่างยั่งยืน” โดยมี นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รายงานสรุปการประชุม ซึ่งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑๙-๒๑ พฤษภาคมที่ผ่านมา โดยแบ่งการประชุมเป็น ๓ กลุ่มย่อย ประกอบด้วยกลุ่มที่ ๑ เจ้าหน้าที่ในกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, กลุ่มที่ ๒ ภาคประชาชนและหน่วยงาน NGO ต่าง ๆ, และกลุ่มที่ ๓ หน่วยงานราชการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อระดมความคิดเห็นและถอดบทเรียน AAR ถึงสาเหตุของปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการป้องกันและแก้ปัญหาไฟป่าหมอกควันภาคเหนือ เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อสรุปในการกำหนดแนวทางการแก้ปัญหาหมอกควันภาคเหนือที่เหมาะสมและยั่งยืน

จากสถานการณ์ไฟป่าปีนี้ส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อพื้นที่ป่าเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ภาคเหนือ ภาครัฐจึงต้องเร่งฟื้นฟูพื้นที่ป่าให้กลับมาอุดมสมบูรณ์ โดยความร่วมแรงร่วมใจของ ๙ จังหวัดภาคเหนือ, กองทัพภาคที่ ๓, กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, และทุกหน่วยงานที่ทุ่มเทปฏิบัติงานร่วมกัน โดยทุกหน่วยงานต้องมีการคุมเข้มและบังคับใช้กฎหมายในความรับผิดชอบอย่างจริงจัง และใช้กลไกระดับหมู่บ้านและตำบล โดยเฉพาะประชาคมหมู่บ้าน ให้ความรู้ความเข้าใจกับประชาชนเพื่อร่วมเฝ้าระวังและจัดชุดดับไฟขั้นต้น ซึ่งหน่วยงานภาครัฐจะสนับสนุนกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนรักษาป่าในทุกพื้นที่อย่างเข้มแข็งและต่อเนื่อง

โอกาสนี้ พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ กล่าวขอบคุณและให้กำลังใจการปฏิบัติงานของทุกฝ่าย พร้อมทั้งเน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานดำเนินการป้องกันและแก้ปัญหาไฟป่าและหมอกควันให้ก้าวไปสู่เป้าหมายการดำเนินการ ดังนี้

๑. การป้องกันและแก้ปัญหาไฟป่าและหมอกควันต้องมีความต่อเนื่อง แม้ว่าสถานการณ์จะผ่านพ้นไปแล้ว ก็ต้องเตรียมพร้อม วางแผน และกำหนดมาตรการทั้งระยะสั้นและระยะยาว เพื่อแก้ปัญหาให้หมดไปอย่างเร่งด่วน โดยให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดประชุมหารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดทำแผนป้องกันและแก้ปัญหาหมอกควันภาคเหนืออย่างยั่งยืน ให้เป็นรูปธรรม และนำเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป

๒. จัดชุดพิทักษ์ป่าประจำหมู่บ้านในหมู่บ้านเสี่ยงไฟป่าของ ๙ จังหวัดภาคเหนือ เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาป่าและสนับสนุนการดับไฟป่า โดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, กระทรวงมหาดไทย, และหน่วยทหารในพื้นที่ พร้อมทั้ง จัดอบรมให้ความรู้กับชุดพิทักษ์ป่าและจิตอาสาพระราชทานเกี่ยวกับการดูแลป่าและการดับไฟป่าเพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย

๓. จัดให้มีเทคโนโลยีที่ทันสมัยและอุปกรณ์เครื่องมือที่เพียงพอสำหรับปฏิบัติการดับไฟป่า, การอนุรักษ์ป่า, การบริหารจัดการเชื้อเพลิง, และการติดตามสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควัน โดยทุกหน่วยงานต้องให้ความสำคัญเพื่อประสิทธิภาพในการทำงานและความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่และพี่น้องประชาชน

๔. ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหา โดยให้ผู้ว่าราชการจังหวัดแต่ละจังหวัดเป็นผู้รับผิดชอบหลัก และให้กระทรวงมหาดไทย, กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมสนับสนุนการกำหนดมาตรการป้องกันและแก้ปัญหาไฟป่าและหมอกควันระดับจังหวัด รวมถึงแผนบริหารจัดการเชื้อเพลิง และการจัดระเบียบการเผา ให้เหมาะสมกับพื้นที่และสภาพปัญหา โดยให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม ทั้งนี้ ต้องมีตัวชี้วัดผลการดำเนินงานสำหรับหน่วยงานส่วนกลาง, จังหวัด, และหน่วยงานในพื้นที่ที่ชัดเจน และสามารถประเมินผลการปฏิบัติงานได้อย่างเป็นรูปธรรม

๕. จังหวัดและหน่วยงานส่วนกลางต้องทำให้ประชาชนรับรู้และเข้าใจถึงความพยายามและแนวการดำเนินงานของภาครัฐในการแก้ปัญหา พร้อมให้ความร่วมมือเป็นเครือข่ายในการอนุรักษ์ป่า โดยเฉพาะกระทรวงมหาดไทย, กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, และหน่วยทหาร ต้องทำงานร่วมกันในการสื่อสารสร้างการรับรู้ให้เข้าถึงระดับหมู่บ้าน

๖. เปลี่ยนผู้มีพฤติกรรมเผาป่าและบุกรุกทำลายป่าให้เป็นเครือข่ายดูแลรักษาป่า ให้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, กระทรวงมหาดไทย, กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, และหน่วยทหาร สร้างความไว้เนื้อเชื่อใจ ให้ความรู้ ส่งเสริมอาชีพและการเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สร้างโอกาสและส่งเสริมบทบาทในการเป็นจิตอาสาและเครือข่ายในการดูแลป่า เฝ้าระวังและดับไฟป่า ภายใต้การดูแลของเจ้าหน้าที่

๗. ร่วมมือกับอาเซียนในการแก้ปัญหาหมอกควันข้ามแดนอย่างยั่งยืน โดยให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและกระทรวงการต่างประเทศหารือกับกลุ่มประเทศอาเซียนให้เกิดแนวปฏิบัติที่ชัดเจนและผลการดำเนินงานที่เป็นรูปธรรม และให้กองทัพภาคที่ ๓ และจังหวัดชายแดนสร้างความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านอย่างจริงจังและต่อเนื่อง

สุดาภรณ์ อินต๊ะธรรม และศราวุธ เจิมจันทร์ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่ ภาพ/ข่าว ขอขอบพระคุณยิ่ง
พิพัฒน์ ศรีตะวัน สำนักข่าวเชียงใหม่ออนไลน์นิวส์ รายงาน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *