รมว.กระทรวงการอุดมศึกษาฯติดตามโครงการจ้างงานผู้รับผลกระทบ COVID-19 ที่เชียงใหม่

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่เพื่อติดตามโครงการจ้างงานผู้ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 และวางแผนอาชีพให้ชุมชนรับวิถีใหม่

เชียงใหม่ – เมื่อวันที่ ๓๐ สิงหาคมที่ผ่านมา ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม อำเภอแม่ริม ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานในการประชุมหารือร่วมกับผู้บริหารมหาวิทยาลัย ๑๘ แห่งในภาคเหนือตอนบน และลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานโครงการ อว. จ้างงานประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVD-19 ระยะที่ ๑ และ ระยะที่ ๒

โครงการ อว. จ้างงานประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVD-19 จัดให้มีขึ้นเพื่อรองรับผู้ว่างงานจากสถานการณ์ COVD-19 เป็นการเสริมศักยภาพให้กับแรงงานสมัยใหม่ และเป็นการส่งเสริมพัฒนาทักษะการทำงานด้านต่าง ๆ แก่แรงงาน โดยดำเนินการจ้างงานให้กับแรงงานในพื้นที่ ๒๕ อำเภอของจังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดแม่ฮ่องสอน ระยะที่ ๑ จำนวน ๗๐ คน และระยะที่ ๒ จำนวน ๑๙๒ คน โดยให้ผู้ได้รับการจ้างงานรวบรวมข้อมูลและจัดทำฐานข้อมูล เพื่อเป็นประโยชน์ต่อชุมชนในการแก้ปัญหาด้านต่าง ๆ ตลอดจนวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อใช้จัดทำแผนส่งเสริมและพัฒนาผลกระทบที่เกิดในชุมชน ได้แก่ แผนการส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากร แผนการส่งเสริมอาชีพ แผนการส่งเสริมการเกษตร แผนการส่งเสริมสุขภาพและสิ่งแวดล้อม และแผนการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน ซึ่งผู้รับจ้างงานจะมีส่วนช่วยสนับสนุนการดำเนินงานวิจัยของอาจารย์ผู้ควบคุมการแก้ปัญหาชุมชน ซึ่งถือว่า ได้ผลลัพธ์เป็นที่น่าพอใจ เพราะข้อมูลที่ได้จากการลงพื้นที่เป้าหมาย ๒๕ อำเภอโดยใช้แบบสอบถามและการสัมภาษณ์ผู้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 แล้ว ทำให้องค์การบริหารส่วนตำบล หน่วยงานการศึกษา และหน่วยงานภาครัฐ มีฐานข้อมูลเพื่อใช้วางแผนพัฒนาอาชีพให้กับชุมชนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ ตรงกับความต้องการของกลุ่มผู้บริโภควิถีใหม่

นอกจากนี้ ยังมีการสำรวจเก็บข้อมูลในงานฐานทรัพยากรท้องถิ่นตามรูปแบบโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารีฯ (อพ.สธ.) ใน ๔๑ พื้นที่ของจังหวัดเชียงใหม่และแม่ฮ่องสอนอีกด้วย ซึ่งจะทำให้ได้ข้อมูลงานฐานทรัพยากรท้องถิ่นที่เป็นประโยชน์ในการต่อยอดงาน อพ.สธ. อีกทั้งยังได้ฐานข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่นที่สำคัญสำหรับการต่อยอดเป็นศูนย์ข้อมูลงานฐานทรัพยากรท้องถิ่นระดับตำบลอันจะนำไปสู่การสร้างและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวชุมชนในอนาคตตลอดจนเรื่องการส่งเสริมสุขภาพด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม โดยให้ผู้รับจ้างงานเข้าร่วมงานกับโรงพยาบาลสุขภาพประจำตำบล (รพสต.) ตลอดจนการส่งเสริมอาชีพหลังวิกฤต COVID-19 ที่เหมาะกับบริบทของชุมชน เช่น ชุมชนในอำเภอแม่แตงและอำเภอฝาง เป็นต้น ซึ่งบางชุมชนมีขยะเหลือทิ้งจากการเกษตรเป็นจำนวนมากและก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยอาจารย์ผู้ควบคุมพื้นที่ดำเนินการถ่ายทอดความรู้ให้ผู้รับจ้างงานซึ่งเป็นบัณฑิตจบใหม่ที่มีความรู้ด้านวิศวกรรม เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้การแปรรูปและใช้เป็นพลังงานทดแทนเพื่อใช้ในชุมชนและยังสามารถเพิ่มรายได้ให้กับชุมชนอีกด้วย

พยุงศักดิ์ เทพแก้ว และสุดาภรณ์ อินต๊ะธรรม สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่ ภาพ/ข่าว ขอขอบพระคุณยิ่ง
พิพัฒน์ ศรีตะวัน สำนักข่าวเชียงใหม่ออนไลน์นิวส์ รายงาน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *