มูลนิธิโครงการหลวงร่วมกับ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) จัดประชุม “การจัดทำแผนปฏิบัติการของหน่วยงานในพื้นที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔”

เชียงใหม่ – เมื่อวันที่ ๒๖-๒๗ พฤศจิกายนที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ อุทยานหลวงราชพฤกษ์พลเอกกัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวง เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนปฏิบัติการของหน่วยงานในพื้นที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ซึ่งมูลนิธิโครงการหลวงร่วมกับ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) จัดให้มีขึ้น โดยมี นายวิรัตน์ ปราบทุกข์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง เป็นผู้กล่าวรายงาน และมีผู้แทนจากกระทรวง กรม และหน่วยงานในกลุ่มงานต่าง ๆ ได้แก่ กลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐาน กลุ่มงานอาชีพ กลุ่มงานสิ่งแวดล้อม กลุ่มงานสังคม และสถาบันอุดมศึกษา รวมทั้งบุคลากรของมูลนิธิโครงการหลวง และสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง จำนวน ๔๐๐ คน ร่วมประชุม

วันแรกของการประชุม พลเอกกัมปนาท รุดดิษฐ์ กล่าวเปิดการประชุม ความว่า พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงก่อตั้งโครงการหลวง และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชปณิธาน สืบสาน รักษา และต่อยอดมาจวบจนปัจจุบัน โดยมีเป้าหมายที่สำคัญคือ ช่วยให้ราษฎรพื้นที่สูงมีอาชีพ มีความอยู่ดีกินดี มีจิตสำนึกในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม ป่าต้นน้ำลำธาร มุ่งสู่การเป็นชุมชนคาร์บอนต่ำ และเป็นต้นแบบการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างเหมาะสม ส่งผลมายังชาวเราและชาวโลก โดยที่รัฐบาลตระหนักถึงความสำคัญของพระราชประสงค์นี้จึงให้การสนับสนุนมาอย่างต่อเนื่อง ขณะนี้เป็นการดำเนินงานตามแผนแม่บทโครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวง ระยะ ๕ ปี ซึ่งจะสิ้นสุดในปี พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นการร่วมประสานประโยชน์ของหน่วยงานต่าง ๆ ให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนแก่พื้นที่โครงการหลวงโดยกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนการปฏิบัติงาน

หลังปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โครงการหลวงจะเริ่มจัดทำแผนแม่บทฉบับใหม่ที่ครอบคลุมถึงปี พ.ศ. ๒๕๗๐ เพื่อเป็นกรอบการดำเนินงานที่มุ่งเน้นความเหมาะสมกับบริบทพื้นที่และสถานการณ์ รองรับการเปลี่ยนแปลงทั้งมิติเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ

ในวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน เป็นการประชุมเกี่ยวกับ การจัดทำแผนปฏิบัติงานแบบบูรณาการของโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง และโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่เฉพาะ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยมี ดร.เพชรดา อยู่สุข รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง ด้านการพัฒนา เป็นประธาน ซึ่งกล่าวถึงการร่วมทำงานแบบบูรณาการของหน่วยงานต่าง ๆ ในปีงบประมาณที่ผ่านมา และมุ่งเน้นกิจกรรมสำคัญภายใต้แผนแม่บทโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง และโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่เฉพาะ ที่จะดำเนินการในปีงบประมาณ ๒๕๖๔

จากนั้นมีการนำเสนอสรุปผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ และแผนประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง และโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่เฉพาะ จากหน่วยงานต่าง ๆ เช่น กรมชลประทาน กรมทรัพยากรน้ำ กรมพัฒนาที่ดิน กรมปศุสัตว์ กรมประมง กรมส่งเสริมการเกษตร และกรมหม่อนไหม เป็นต้น และในช่วงบ่าย ผู้แทนจากหน่วยงาน ผู้จัดการกลุ่มพื้นที่ และคณะทำงาน ร่วมจัดทำแผนปฏิบัติการปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ของโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง และโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่เฉพาะ โดยแบ่งเป็น ๕ กลุ่ม ในการแลกเปลี่ยนและนำเสนอปัญหาที่เกิดขึ้นในปีที่ผ่านมา และวางแผนการดำเนินงานแบบบูรณาการในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ต่อไป

พิพัฒน์ ศรีตะวัน สำนักข่าวเชียงใหม่ออนไลน์นิวส์ รายงาน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *