มูลนิธิเอ็มพลัสเชียงใหม่ร่วมกับจังหวัดเชียงใหม่และศูนย์การค้าเมญ่าฯ เชียงใหม่ จัดกิจกรรมรณรงค์วันเอดส์โลก

เชียงใหม่ – เมื่อวันที่ ๑ ธันวาคมที่ผ่านมา ณ ศูนย์การค้าเมญ่า ไลฟ์สไตล์ ช้อปปิ้ง เซ็นเตอร์ นายศรัณยู มีทองคำ ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน วันเอดส์โลก ประจำปี ๒๕๖๒ และเปิดโครงการ Check in PrEP Chiang mai โดยมีผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๑, รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่, ประธานมูลนิธิเอ็มพลัส, ผู้ช่วยผู้จัดการศูนย์การค้าเมญ่า ไลฟ์สไตล์ ช้อปปิ้ง เซ็นเตอร์, เครือข่ายองค์กรภาคประชาสังคม, และประชาชน ร่วมกิจกรรม

องค์การอนามัยโลกกำหนดให้วันที่ ๑ ธันวาคมของทุกปี เป็น วันเอดส์โลก (World AIDS Day) เพื่อกระตุ้นให้ประชากรโลกตระหนักถึงปัญหาโรคเอดส์ร่วมกัน และเป็นวันนานาชาติของการร่วมมือกันในการต่อต้านภัยจากโรคเอดส์ โดยประเทศไทยมีโรคเอดส์เกิดขึ้นตามรายงานครั้งแรกในช่วงปี พ.ศ. ๒๕๒๗ จนถึงปี พ.ศ. ๒๕๓๓ จำนวนผู้ป่วยที่ติดเชื้อเอชไอวีในประเทศไทยมีอัตราเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว

ปี พ.ศ. ๒๕๖๒ นี้ มีการจัดกิจกรรมรณรงค์ วันเอดส์โลก ภายใต้แนวคิด “Communities Make the Difference: รวมพลังชุมชนเพื่อยุติเอดส์” เพื่อให้ชุมชนมีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนการยุติปัญหาเอดส์ โดยเน้นการมีส่วนร่วมของชุมชนจากทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐและภาคประชาสังคม

นายศรัณยู มีทองคำ กล่าวว่า สถานการณ์ผู้ติดเชื้อเอชไอวีในประเทศไทยในปัจจุบัน พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ปีละประมาณ ๖,๓๐๐ ราย เฉลี่ยวันละ ๑๕ ราย มีผู้ติดเชื้อสะสมราว ๔๔๐,๐๐๐ ราย และแม้ว่า ผู้ติดเชื้อส่วนใหญ่กว่า ๓๐๐,๐๐๐ราย จะมีระบบหลักประกันสุขภาพอยู่แล้ว แต่การยุติปัญหาเอดส์จะต้องลดจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ ซึ่งประเทศไทยกำหนดยุทธศาสตร์ชาติ ยุติปัญหาเอดส์ภายในปี ๒๕๗๓

ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) สานต่อความสำเร็จโครงการในพระดำริของพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ ทูตสันถวไมตรีของโครงการโรคเอดส์แห่งสหประชาชาติ ในการป้องกันเอดส์ในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก ชื่อโครงการ “เพร็พ พระองค์โสมฯ (Princess PrEP)” ที่เริ่มบริการในศูนย์สุขภาพชุมชน โดยในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่มียาเพร็พบริการที่ศูนย์สุขภาพเอ็มพลัสและแคร์แมท อีกทั้งสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ยังนำร่อง “บริการยาป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีก่อนการสัมผัส” ในหน่วยบริการ ๕๑ แห่ง ใน ๒๑ จังหวัด ดูแลกลุ่มเสี่ยงทุกกลุ่มและทุกสิทธิการรักษาจำนวน ๒,๐๐๐ ราย โดยหน่วยบริการในจังหวัดเชียงใหม่ที่พร้อมบริการ ได้แก่ โรงพยาบาลจอมทอง โรงพยาบาลไชยปราการ โรงพยาบาลเชียงดาว โรงพยาบาลนครพิงค์ โรงพยาบาลฝาง และโรงพยาบาลสันป่าตอง ซึ่งการบริการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีก่อนการสัมผัสเชื้อจะเป็นกลไกหนึ่งที่มีส่วนในการแก้ปัญหาเอดส์ได้ ขณะเดียวกันก็ยังเป็นการสร้างความเท่าเทียมในการเข้าถึงบริการสุขภาพอีกด้วย

วันเอดส์โลก ประจำปี ๒๕๖๒ มีกิจกรรมให้ความรู้และส่งเสริมการบริการเพร็พหรือยาป้องกันก่อนการสัมผัสเชื้อเอชไอวีในรูปแบบเชิงสร้างสร้างค์และสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชุนและการผสานการทํางานกับภาคีภาครัฐและเอกชน เพื่อบรรลุเป้าหมายการยุติเอดส์ของประเทศไทย นอกจากนี้ ยังมีเวทีเสวนาโดยบุคคลชื่อที่มีชื่อเสียงในชุมชนความหลากหลายทางเพศ และการให้ความรู้เรื่องการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีในรูปแบบต่างๆ ณ ศูนย์การค้า เมญ่า ไลฟ์สไตล์ ช้อปปิ้ง เซ็นเตอร์

พิพัฒน์ ศรีตะวัน สำนักข่าวเชียงใหม่ออนไลน์นิวส์ รายงาน