มูลนิธิชมรมธนาคารภาคเหนือและชมรมธนาคารจังหวัดเชียงใหม่ และผู้มีจิตศรัทธา มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่เรียนดีแต่ขัดสนในจังหวัดเชียงใหม่

เชียงใหม่ – เมื่อวันที่ ๒๘ พฤศจิกายนที่ผ่านมา ณ ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคเหนือ มูลนิธิชมรมธนาคารภาคเหนือและชมรมธนาคารจังหวัดเชียงใหม่ และผู้มีจิตศรัทธา ร่วมกันจัดพิธีมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่เรียนดีแต่ขัดสนในจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีผู้ร่วมพิธีจำนวนมาก

นายสุรชาติ ภีระคำ ผู้จัดการธนาคารกรุงเทพ สาขาสันป่าตอง ประธานชมรมธนาคารจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า มูลนิธิชมรมธนาคารภาคเหนือมีความตระหนักว่า สังคมต่างต้องพึ่งพาอาศัยกัน ผู้ด้อยโอกาสและเด็กผู้ยากไร้เป็นส่วนหนึ่งในสังคมที่มูลนิธิชมรมธนาคารภาคเหนือให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก จึงมีนโยบายในการมอบทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และระดับอาชีวศึกษา จึงดำเนินการจัดทำโครงการทุนการศึกษาสำหรับเรียนที่เรียนดีแต่ขัดสน ใน ๑๗ จังหวัดภาคเหนือ ตั้งแต่ปี พ.ศ ๒๕๓๘ เป็นต้นมา และตลอดระยะเวลา ๒๔ ปี ที่ผ่านมา มีการมอบทุนการศึกษาต่อเนื่องมาแล้วไม่ต่ำกว่า ๑๙๔ ทุนต่อปี

ในปี พ.ศ. ๒๕๖๒ นี้ มูลนิธิชมรมธนาคารภาคเหนือดำเนินการคัดเลือกนักเรียนที่เรียนดีแต่ด้อยโอกาส ในจังหวัดเชียงใหม่ จำนวน ๒๔ อำเภอ รวมทั้งสิ้น ๕๙ คน เพื่อมอบทุนการศึกษา ทุนละ ๕,๐๐๐ บาท รวมจำนวนเงินทั้งสิ้น ๒๙๕,๐๐๐ บาท ซึ่งจำนวนเงินที่นำมามอบให้แก่นักเรียนในครั้งนี้เป็นการสนับสนุนมาจาก ๓ แหล่งทุนด้วยกัน ได้แก่ มูลนิธิชมรมธนาคารภาคเหนือ จำนวน ๑๕ ทุน, ชมรมธนาคารจังหวัดเชียงใหม่ จำนวน ๒๕ ทุน, และผู้มีจิตศรัทธาและคณะกรรมการ จำนวน ๑๙ ทุน รวมจำนวนทุนการศึกษาทั้งสิ้น ๕๙ ทุน เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น ๒๙๕,๐๐๐ บาท

ชมรมธนาคารจังหวัดเชียงใหม่ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๑๖ โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อส่งเสริมความสามัคคีธรรมในหมู่สมาชิก กระตุ้นในการรักษามาตรฐานจารีตประเพณีของธนาคาร เป็นสื่อกลางของบรรดาสมาชิกทั้งหลายที่ให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกัน รายงานความเคลื่อนไหวในวงการธนาคารและการค้าต่าง ๆ ส่งเสริมและเผยแพร่วิชาการทั้งหลายที่เกี่ยวกับธนาคาร ธุรกิจการเงินและการคลัง ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ และหน้าที่สำคัญคือ ส่งเสริมให้เกิดความช่วยเหลืออย่างจริงจังแก่สาธารณกิจ สังคม และท้องถิ่นที่ได้รับความเดือดร้อน โดยไม่เกี่ยวข้องฝักใฝ่ทางการเมือง การศาสนา และลัทธิใด ๆ

ชมรมธนาคารจังหวัดเชียงใหม่เป็นหนึ่งในองค์กรร่วมภาคเอกชน หรือ กกร.จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งมีสมาชิกประกอบด้วยหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ สภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ และชมรมธนาคารจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ และการวางแผนพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่มาโดยตลอด อีกทั้งยังมีบทบาทในการก่อตั้ง มูลนิริชมรมธนาคารภาคเหนือ อีกด้วย ซึ่งมีผลงานเด่นเป็นที่ปรากฎ เช่น การมอบทุนการศึกษา ให้กับเยาวชนที่ด้อยโอกาสในเขต ๑๗ จังหวัดภาคเหนือ และการพัฒนาเศรษฐกิจของจังหวัดเชียงใหม่ เป็นต้น

พิพัฒน์ ศรีตะวัน สำนักข่าวเชียงใหม่ออนไลน์นิวส์ ภาพ/ข่าว