พิธีทำบุญครบ ๓๙ ปี แห่งการสถาปนาสถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เชียงใหม่ – เมื่อวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ณ อาคารรวมวิจัยและบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รองศาสตราจารย์ ดร.อาวรณ์ โอภาสพัฒนกิจ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมแสดงความยินดี ในโอกาสครบ ๓๙ ปี แห่งการสถาปนาสถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.วรลัญจก์ บุณยสุรัตน์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยสังคม เป็นประธานในพิธีทำบุญ ท่ามกลางผู้ร่วมงานจำนวนมาก

สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นหน่วยงานที่สร้างความเป็นเลิศด้านวิชาการ ล้านนาคดี การสร้างผลงานวิจัยพหุวิทยาการที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนและตอบสนองนโยบายรัฐบาล การบริการวิชาการแก่ นักศึกษา นักวิชาการ ภาคเอกชน ชุมชน และหน่วยงานของรัฐทั้งระดับท้องถิ่น ระดับประเทศ และระดับนานาชาติ การเป็นศูนย์สารสนเทศทางสังคมของภาคเหนือ และการส่งเสริม สนับสนุนการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

พิพัฒน์ ศรีตะวัน สำนักข่าวเชียงใหม่ออนไลน์นิวส์ รายงาน