พิธีต้อนรับพลทหารใหม่ รุ่นปี ๒๕๖๒ ผลัดที่ ๑ และครอบครัว/ญาติทหารใหม่ ของหน่วยในความรับผิดชอบของ มณฑลทหารบกที่ ๓๓

เชียงใหม่ – มณฑลทหารบกที่ ๓๓ จัดพิธีต้อนรับทหารใหม่ รุ่นปี ๒๕๖๒ ผลัดที่ ๑ ของหน่วยในความรับผิดชอบของ มณฑลทหารบกที่ ๓๓ เมื่อวันที่ ๑ พฤษภาคมที่ผ่านมา ณ อาคารเรียน ๒ ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ ๓๓ ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี พลตรี สืบสกุล บัวระวงศ์  ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๓๓ เป็นประธานในพิธี

การรับราชการทหารเป็นหน้าที่ของชายไทยทุกคน เพราะแผ่นดินนี้ในอดีต บรรพบุรุษของเราสละเลือด เนื้อ และชีวิตเข้าแลกไว้ เพื่อปกป้องรักษาชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ให้คงอยู่คู่แผ่นดินไทย และมีประเทศไทยสืบทอดเป็นมรดกถึงเราทุกวันนี้ จึงเป็นหน้าที่ของทหาร และเราทุกคนที่จะต้องปกปักรักษาผืนแผ่นดินนี้ด้วยเลือด เนื้อ และชีวิต ให้เป็นมรดกแก่ลูกหลานของเราสืบไป เช่นเดียวกับที่บรรพบุรุษของเรากระทำไว้

การเป็นทหารได้ชื่อว่า เป็นผู้มีความเสียสละสูงยิ่ง แม้ชีวิตทหารก็ยอมสละได้เพื่อดำรงไว้ซึ่งเอกราชอธิปไตยและความเป็นไทของชาติตลอดจนความผาสุกของประชาชนคนไทยทุกคน ดังนั้น การที่ทหารใหม่เข้ารับราชการเป็นทหารจึงนับว่ามีเกียรติสูงยิ่ง สมควรได้รับการสรรเสริญและเชิดชูเกียรติเป็นพิเศษ

จากความสำคัญดังกล่าว กองทัพบกจึงกำหนดแนวการจัดกิจกรรมต้อนรับพลทหารใหม่ รุ่นปี ๒๕๖๒ ผลัดที่ ๑ และครอบครัว/ญาติทหารใหม่ โดยจะเริ่มทันที ณ สถานที่ที่รายงานตัว ได้แก่ ที่ว่าการอำเภอ และศาลากลางจังหวัด สู่ขั้นตอนการส่งทหารกองประจำการ เดินทางไปยังมณฑลทหารบก หรือหน่วยสังกัดของทหารกองประจำการ เพื่อเข้ารับการฝึก ณ หน่วยฝึกทหารใหม่ ซึ่งญาติและครอบครัวจะมีโอกาสร่วมสังเกตการณ์การส่งทหารเข้าหน่วย และเพื่อได้เห็นกรรมวิธีการรับทหารใหม่ในทุกขั้นตอน ที่สำคัญกองทัพบกจะเปิดค่ายทหารและหน่วยฝึกทหารใหม่ทั่วประเทศให้ครอบครัวและญาติเยี่ยมชมตั้งแต่วันแรกที่ทหารถึงหน่วยฝึก เพื่อให้ครอบครัวและญาติสัมผัสความเป็นอยู่ของบุตรหลาน ทำความรู้จักกับผู้บังคับหน่วยและบุคลากรทุกระดับชั้น พร้อมกับเห็นลักษณะที่พักอาศัย สถานที่ฝึก โรงประกอบเลี้ยง สถานที่ออกกำลังกาย สถานที่สันทนาการ และระบบการรักษาพยาบาล อีกทั้งรับทราบกระบวนการฝึกทหาร การศึกษาต่อระหว่างประจำการ การฝึกอาชีพเสริม ความก้าวหน้าในการบรรจุเข้ารับราชการทหาร รวมทั้งสิทธิและสวัสดิการของทหารกองประจำการอย่างครบถ้วน โดยค่ายทหารจะจัดการบริการให้กับญาติและครอบครัวที่ร่วมกิจกรรม เช่น สถานที่พักคอย อาหาร – เครื่องดื่ม ตรวจสุขภาพ ชมการแสดงของหน่วยดุริยางค์ และจัดยานพาหนะรับ – ส่ง เป็นต้น

กิจกรรมการต้อนรับครอบครัวและญาติทหารใหม่ เป็นนโยบายของกองทัพบกที่ต้องการแสดงให้เห็นถึงความตั้งใจและความพร้อมของหน่วยทหารใหม่ในกระบวนการต่าง ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับทหารใหม่ ทั้งเรื่องมาตรการฝึก ระบบการบังคับบัญชา และการพัฒนาคุณภาพชีวิต มุ่งเสริมสร้างทหารกองประจำการให้สามารถดำรงเกียรติ มีทักษะด้านการทหาร และมีจิตอาสา พร้อมที่จะปฏิบัติภารกิจทั้งด้านความมั่นคง การพัฒนาประเทศ และช่วยเหลือประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

การฝึกทหารใหม่ รุ่นปี ๒๕๖๒ ผลัดที่ ๑ ระยะเวลา ๑๐ สัปดาห์

เรื่องที่ดำเนินการฝึก

๑. การฝึกบุคลท่าเบื้องต้น และความสมบูรณ์แข็งแรงของร่างกาย ศิลปะป้องกันตัว และการใช้ดาบปลายปืน

๒. วิชาทหารทั่วไป

๓. วิชาการฝึกอาวุธ

๔. วิชาการการฝึกทางยุทธวิธี

๕. การอบรมคุณลักษณะของทหาร แบบธรรมเนียมทหาร การปกครองระบบประชาธิปไตย การเสริมสร้างค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย ประวัติศาสตร์ชาติไทย ความมั่นคงของชาติและหน้าที่พลเมืองและจิตอาสา และโครงการพระราชดำริ

สิทธิของทหารกองประจำการ

๑. เงินเดือน เบี้ยเลี้ยง และค่าครองชีพชั่วคราว รวม ๑๐,๐๐๐ บาท

๒. เครื่องแต่งกาย เครื่องนอน เครื่องสนาม และของใช้ส่วนตัวตลอดระยะเวลาการเป็นทหารกองประจำการ

๓. สิ่งอำนวยความสะดวก ห้องพักผ่อน ห้องสมุด ห้องกีฬา ฯลฯ

๔. เข้าโรงเรียนทหารจะได้รับสิทธิพิเศษ

๕. การศึกษานอกระบบจนจบการศึกษามัธยมต้นหรือมัธยมปลาย

๖. ได้รับสิทธิรักษาพยาบาลตลอดระยะเวลาการเป็นทหารกองประจำการ

๗. การฝึกและส่งเสริมอาชีพก่อนปลดออกจากทหารกองประจำการ เช่น ช่างยนต์ ช่างไฟฟ้า และช่างปูน เป็นต้น

พันเอก พิศิษฐ์ กันทะใจ หัวหน้ากองกิจการพลเรือน มณฑลทหารบกที่ ๓๓ เบอร์โทรศัพท์ ๐๕๓ – ๒๔๙๓๔๕

พิพัฒน์ ศรีตะวัน รายงาน