ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ห่วงใยเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพด แนะใช้ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน ปราบหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด

เชียงใหม่ – เมื่อวันที่ ๒๓ กรกฎาคมที่ผ่านมา ณ บ้านแม่ข้อน ตำบลเมืองงาย อำเภอเชียงดาว นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ นายสมพล แสนคำ เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ เป็นผู้แทนในการร่วมแถลงข่าว การรณรงค์ป้องกันกำจัดหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด พร้อมด้วย นายชัชวาล พุทธโธ นายอำเภอเชียงดาว, พันเอก ณัฐภูมิ หลาวทอง รองผู้บังคับการหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารม้าที่ ๕, และ นายยงยุทธ สุวภาพ นายกเทศมนตรีตำบลเมืองงาย โดยมีเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดและสื่อมวลชนร่วมรับฟังการแถลงข่าวครั้งนี้เป็นจำนวนมาก

นายสมพล แสนคำ กล่าวว่า พื้นที่ปลูกข้าวโพดจังหวัดเชียงใหม่มีประมาณ ๑๖๕,๐๐๐ ไร่ พบหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด ประมาณ ๖๘,๘๙๙ ไร่ ต่อมาในเดือนมิถุนายนและเดือนกรกฎาคม พื้นที่พบการระบาดลดลงเหลือประมาณ ๔๕,๐๐๐ไร่ ในพื้นที่ ๒๒ อำเภอ

ที่ผ่านมา กรมส่งเสริมการเกษตรโดยสำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่และผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ร่วมกันประชาสัมพันธ์ เฝ้าระวัง ป้องกัน และรณรงค์แก้ปัญหา โดยใช้ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนที่มีอยู่ทุกอำเภอเป็นศูนย์เฝ้าระวังและเรียนรู้วิธีป้องกันและกำจัดด้วยวิธีผสมผสานที่ได้ผลเป็นที่ประจักษ์ชัดเจน ดังที่อำเภอเชียงดาว แปลงข้าวโพดของ นางจรรยา ผิวคำ พื้นที่ ๓๐ ไร่ ที่ประสบปัญหาระบาดอย่างหนัก ก็ปฏิบัติตามคำแนะนำจากนักวิชาการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอผ่านศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน จนกระทั่งลดการระบาดของหนอนกระทู้ในแปลงได้ด้วยวิธีต่าง ๆ ดังนี้
๑. เก็บกลุ่มไข่และตัวหนอนเพื่อทำลาย
๒. ทำกับดักล่อผีเสื้อหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด เช่น กับดักกากน้ำตาล และกับดักกาวเหลือง เป็นต้น
๓. ใช้สารชีวภันฑ์ในการป้องกันกำจัด เช่น เชื้อแบคทีเรียบาซิลลัส ทูริงเยนซิส BT พ่นทุก ๔-๗ วัน เป็นต้น
๔. คลุกเมล็ดด้วยสารเคมีก่อนปลูก
๕. ใช้แมลงตัวห้ำและตัวเบียน เช่น แตนเบียน และมวนเพชฌฆาต เป็นต้น
๖. ใช้สารเคมีในการป้องกันและกำจัด เช่น อะมาเมคติน และเบนโซเอท สลับกลุ่มทุก ๓๐ วัน เพื่อป้องกันการดื้อยาของหนอนพร้อมทั้งแนะนำการพ่นสารเคมีที่ถูกวิธี เป็นต้น

นายชัชวาล พุทธโธ นายอำเภอเชียงดาว กล่าวว่า อำเภอเชียงดาวมีพื้นที่ประมาณ ๑,๓๕๕,๖๒๕ ไร่ แบ่งเป็น ๗ ตำบล ๘๓ หมู่บ้าน มีพื้นที่เกษตรกรรมทั้งสิ้น ๑๐๑,๐๗๗ ไร่ เกษตรกร ๑๐,๐๙๔ ครัวเรือน, มีพื้นที่ปลูกข้าวโพดที่ปลูกแล้ว ๒๙,๒๐๐ ไร่ เกษตรกร ๑,๕๙๐ คน คาดการณ์ผลผลิตเฉลี่ยข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ไร่ละ ๖๓๑ กิโลกรัม

เมื่อปลายเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา อำเภอเชียงดาวได้รับรายงานการระบาดของหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุดในพื้นที่อำเภอเชียงดาวทุกตำบล จากการสำรวจของสำนักงานเกษตรอำเภอเชียงดาว พื้นที่เกิดการระบาดประมาณ ๖,๕๐๗ ไร่ เกษตรกรได้รับความเสียหาย ๖๘๗ ครัวเรือน ซึ่งอำเภอเชียงดาว สำนักงานเกษตรอำเภอเชียงดาว หน่วยงานทหาร และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมกันประชาสัมพันธ์และรณรงค์ให้เกษตรกรดูแลแปลงข้าวโพด ควบคุม ป้องกัน และกำจัดหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุดอย่างเข้มแข็งโดยใช้ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนและเครือข่ายเกษตรกร จนสามารถลดการระบาดในแปลงปลูกของเกษตรกรลงได้เป็นอย่างดี

พิพัฒน์ ศรีตะวัน สำนักข่าวเชียงใหม่ออนไลน์นิวส์ ภาพ/ข่าว