ประกันสังคมเชียงใหม่ร่วมกับโรงพยาบาลลานนา ตรวจสุขภาพผู้ประกันตน มหาวิทยาลัยพายัพ ในโครงการ “Healthy Thailand ผู้ประกันตน สุขภาพดี ตามฐานวิถีชีวิตใหม่”

ประกันสังคมเชียงใหม่ร่วมกับโรงพยาบาลลานนา ตรวจสุขภาพผู้ประกันตน มหาวิทยาลัยพายัพ ในโครงการ “Healthy Thailand ผู้ประกันตน สุขภาพดี ตามฐานวิถีชีวิตใหม่”

เชียงใหม่ – เมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายนที่ผ่านมา ณ มหาวิทยาลัยพายัพ สำนักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่ร่วมกับโรงพยาบาลลานนา จัดโครงการส่งเสริมสุขภาพ และป้องกันโรคเชิงรุกในสถานประกอบการ ประจำปี ๒๕๖๓ ในโครงการ Healthy Thailand ผู้ประกันตน สุขภาพดี ตามฐานวิถีชีวิตใหม่

โครงการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคเชิงรุกในสถานประกอบการ ประจำปี ๒๕๖๓ Healthy Thailand ผู้ประกันตน สุขภาพดี ตามฐานวิถีชีวิตใหม่ ได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีจากโรงพยาบาลลานนา นำทีมพยาบาลวิชาชีพออกหน่วยตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ แก่ผู้ประกันตนตามสิทธิ์ที่สำนักงานประกันสังคมกำหนด นำโดย นางสาวจันทนา จารุเศรณี หัวหน้าแผนกลูกค้าสัมพันธ์ และ นางจิราลักษณ์ จันทร์กระจาย หัวหน้าแผนกสื่อสารการตลาด พร้อมกันนี้ ยังมีการบรรยายให้ความรู้สุขภาพเกี่ยวกับเรื่องโรคเรื้อรัง และทำกิจกรรมที่มุ่งเน้นการตรวจสุขภาพ ป้องกันโรค การให้ความรู้ในการป้องกันโรค การเฝ้าระวังปัจจัยเสี่ยงจากโรคเนื่องจากการทำงานและโรคไม่เนื่องจากการทำงาน การปรับสภาพแวดล้อมและสร้างความปลอดภัยในสถานประกอบการ อันจะส่งผลให้ผู้ประกันตนมีสุขภาพชีวิตดีขึ้น รวมถึงการปฏิบัติตัวตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขตามฐานวิถีชีวิตใหม่ (New Normal) คือ กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ และเว้นระยะห่างทางสังคม โดยมี นางภัณฑิรา ตาสา พยาบาลอาชีวอนามัย โรงพยาบาลลานนา เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้

นอกจากนี้ นางสาวขวัญใจ พัฒนาเศรษฐ์ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ สำนักงานประกันสังคม เชียงใหม่ นำทีมงานจากสำนักงานประกันสังคม โดยมี นางมยุเรศ คนหมั่น เจ้าพนักงานแรงงานชำนาญการ เป็นวิทยากรให้ความรู้ด้านประกันสังคม สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ของผู้ประกันตน ไม่ว่าจะเป็นความรู้เกี่ยวกับการรักษาพยาบาล การใช้สิทธิการตรวจสุขภาพ การใช้สิทธิด้านทันตกรรมคนละ ๙๐๐ บาทต่อปี การประชาสัมพันธ์มาตรา ๓๙ และมาตรา ๔๐ ให้ผู้ประกันตนแนะนำคนในครอบครัวสมัครเพื่อได้รับสิทธิคุ้มครองจากสำนักงานประกันสังคม รวมทั้งเชิญชวนผู้ประกันตนทุกคนให้ใช้สิทธิ์ของตน โดยสามารถเข้ารับการตรวจสุขภาพตามโปรแกรมของสำนักงานประกันสังคม และทำฟันตามสิทธิ์คนละ ๙๐๐ บาทต่อปี ได้ในสถานพยาบาลในโครงการประกันสังคมทุกแห่งในประเทศไทย

จิราลักษณ์ จันทร์กระจาย หน้าแผนกสื่อสารการตลาด โรงพยาบาลลานนา ภาพ/ข่าว ขอขอบพระคุณยิ่ง

พิพัฒน์ ศรีตะวัน สำนักข่าวเชียงใหม่ออนไลน์นิวส์ รายงาน