ท่าอากาศยานเชียงใหม่วางมาตรการป้องกันผลกระทบจากโคมลอยในประเพณียี่เป็ง

รองผู้อำนวยการท่าอากาศยานเชียงใหม่กล่าวถึงมาตรการป้องกันผลกระทบจากโคมลอยในประเพณียี่เป็ง พร้อมทั้งกำชับเจ้าหน้าที่ออกตรวจเขตการบินทุกชั่วโมง เพื่อป้องกันความผลกระทบจากโคมลอยที่ตกลงมาในพื้นที่

เชียงใหม่ – เมื่อวันที่ ๘ ตุลาคมที่ผ่านมา ณ ท่าอากาศยานเชียงใหม่ นาวาอากาศโทมัธยัณห์ ไกรสรทองศรี รองผู้อำนวยการท่าอากาศยานเชียงใหม่ (สายปฏิบัติการ) กล่าวถึงแนวปฏิบัติในการป้องกันผลกระทบจากโคมลอย โคมไฟ และโคมควัน (ว่าวฮม) ในเทศกาลลอยกระทงหรือประเพณียี่เป็ง ตามประกาศของจังหวัดเชียงใหม่ ปี ๒๕๕๙ เรื่อง มาตรการป้องกันและดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชนในการจุดและปล่อย หรือกระทำการใด ๆ เพื่อให้ตะไล หรือวัตถุอื่นใดที่คล้ายคลึงกัน ขึ้นสู่อากาศว่า มีสาระสำคัญถึงการกำหนดพื้นที่ห้ามปล่อยโคม กำหนดชนิด ขนาด จำนวน และระยะเวลาในการจุด หรือปล่อยโดยในคืนวันลอยกระทงเล็กซึ่งตรงกับวันที่ ๓๑ ตุลาคม และวันลอยกระทงใหญ่ซึ่งตรงกับวันที่ ๑ พฤศจิกายนนี้ สามารถปล่อยได้ระหว่างเวลา ๑๙.๐๐-๐๑.๐๐ น. แต่ต้องขออนุญาตจากนายอำเภอท้องที่ก่อน ๑๕ วัน เพื่อแจ้งไปยังท่าอากาศยานเชียงใหม่ และออกประกาศเตือนนักบินต่อไป โดยท่าอากาศยานเชียงใหม่เพิ่มความถี่ในการตรวจสอบบริเวณพื้นที่ของสนามบินทั้งในและนอกเขตการบิน โดยเฉพาะในเขตการบิน หรือ Airside จะมีการตรวจสอบทุกชั่วโมง หากพบซากโคมที่ลอยมาตกในพื้นที่ก็จะแจ้งจากหอบังคับการบินให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการเก็บซากโดยทันที

อำเภอที่ไม่อนุญาตให้มีการจุดและปล่อยโคมโดยเด็ดขาดคือ พื้นที่ที่อยู่ในเขตปลอดภัยในการเดินอากาศ จำนวน ๕ อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองทุกตำบล, อำเภอหางดงทุกตำบล, อำเภอสารภี ๔ ตำบล คือตำบลขัวมุง ตำบลดอนแก้ว ตำบลท่าวังตาล และตำบลหนองผึ้ง, อำเภอแม่ริม ๓ ตำบล คือตำบลดอนแก้ว ตำบลริมใต้ และตำบลแม่สา, และอำเภอสันทราย ๑ ตำบล คือตำบลหนองหาร ซึ่งพื้นที่ทั้ง ๕ อำเภอในเขตปลอดภัยทางเดินอากาศ มาจากการกำหนดระยะจากสนามบินไปยังทิศตะวันออกและทิศตะวันตก ด้านละ ๖ กิโลเมตร และแนววิ่งขึ้นลงของเครื่องบิน โดยมีสนามบินเป็นศูนย์กลางออกไปด้านละ ๑๕ กิโลเมตร ซึ่งเมื่อดูจากภาพถ่ายทางอากาศก็จะมีรูปร่างลักษณะคล้ายห่อลูกอม หรือที่เรียกกันว่า Toffy Zone

อย่างไรก็ตาม มีการขอความร่วมมือจากสายการบินถึงการพิจารณาปรับเปลี่ยนเวลาบินให้แล้วเสร็จก่อนเวลา ๑๙.๐๐ น. ในวันลอยกระทงเล็กและวันลอยกระทงใหญ่ ซึ่งขณะนี้มีสายการบินแจ้งยกเลิกเที่ยวบินแล้ว จำนวน ๖ เที่ยวบิน และเปลี่ยนแปลงเวลาบิน จำนวน ๔ เที่ยวบิน เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการรักษาความปลอดภัย

นันธิกา กิจปาโล และศราวุธ เจิมจันทร์ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่ ภาพ/ข่าว ขอขอบพระคุณยิ่ง
พิพัฒน์ ศรีตะวัน สำนักข่าวเชียงใหม่ออนไลน์นิวส์ รายงาน