ชลประทานแม่กวง เชียงใหม่ ส่งน้ำช่วยเหลือพื้นที่ ๒ ตำบลใน ๒ อำเภอ แก้ปัญหาน้ำเพื่อการอุปโภค และน้ำประปา

เชียงใหม่ – ตามที่ประเทศไทยเข้าสู่ฤดูฝนอย่างเป็นทางการตั้งแต่วันที่ ๑๘ พฤษภาคมเป็นต้นมานั้น พื้นที่ของเขื่อนแม่กวงอุดมธาราก็ยังคงมีฝนตกเพียง ๑๔๑ มิมิลเมตร เมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ย ณ วันเดียวกัน ๒๐๔ มิลลิเมตร คิดเป็นร้อยละ ๖๙.๑๒ เท่านั้น ส่งผลให้ปริมาณน้ำที่ไหลเข้าเขื่อนน้อยลงไปด้วย โดยปัจจุบันมีน้ำไหลเข้าเขื่อน ๖,๑๐๐,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร เมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ย ณ วันเดียวกัน ๑๑,๖๐๐,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ ๕๒.๕๙ ทำให้เหลือน้ำเก็บกักอยู่ในเขื่อนปัจจุบัน ๖๑,๗๓๐,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ ๒๓.๔๘

เพื่อให้การบริหารจัดการน้ำเป็นไปตามนโยบายรัฐบาลและกรมชลประทานในช่วงที่ฝนยังตกในปริมาณที่ต่ำกว่าเกณฑ์เฉลี่ย จึงมีการส่งน้ำให้กับพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากการขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภคและบริโภค ซึ่งมีการร้องขอให้ช่วยเหลือแล้ว ๒ พื้นที่ ดังนี้

๑. พื้นที่ตำบลแม่โป่ง อำเภอดอยสะเก็ด พื้นที่แหล่งน้ำที่ใช้เป็นน้ำต้นทุนการผลิตประปาจำนวน ๓ หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ ๒, หมู่ที่ ๖, และหมู่ที่ ๑๐ ที่ขาดแคลนน้ำ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธาราจึงดำเนินการส่งน้ำเข้าพื้นที่เมื่อวันที่ ๒๒ พฤษภาคมที่ผ่านมา โดยปริมาณน้ำที่ส่งให้ทั้งสิ้น คิดเป็นปริมาณน้ำ ๔๐,๐๐๐,๐๐๐ ลิตร

๒. พื้นที่ตำบลหนองแหย่ง อำเภอสันทราย พื้นที่แหล่งน้ำที่ใช้เป็นน้ำต้นทุนในการผลิตประปาหมู่บ้านที่ขาดแคลนน้ำ และพื้นที่ทุ่งปศุสัตว์ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธาราจำดำเนินการส่งน้ำเข้าพื้นที่เมื่อวันที่ ๓๐ พฤษภาคมที่ผ่านมา โดยปริมาณน้ำที่ส่งให้ทั้งสิ้น คิดเป็นปริมาณน้ำ ๘,๑๐๐,๐๐๐ ลิตร

การดำเนินการดังกล่าว เป็น ๑ ใน ๕ นโยบายบริหารจัดการน้ำช่วงฤดูฝนนี้ ซึ่งมีการวางแผนบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ชลประทานไว้ ดังนี้

๑. น้ำอุปโภคและบริโภคมีเพียงพอตลอดปี

๒. พื้นที่ชลประทานที่เพาะปลูกในฤดูนาปี ให้ใช้น้ำฝนเป็นหลัก และใช้น้ำชลประทานเสริมในช่วงฝนทิ้งช่วง และขาดแคลน

๓. บริหารน้ำท่าด้วยอาคารชลประทาน ให้เกิดประสิทธิภาพมากที่สุด ให้สามารถนำน้ำในพื้นที่มาใช้ให้เกิดประโยชน์และคุ้มค่า

๔. เก็บกักน้ำที่ไหลเข้าเขื่อนให้ได้มากที่สุด โดยมีการบริหารจัดการที่ดี เพื่อให้มีน้ำต้นทุนสำหรับฤดูแล้งหน้า และบริหารน้ำหลากให้เกิดประสิทธิภาพ

๕. วางแผนการป้องกันและบรรเทาอุทกภัยในพื้นที่ โดยใช้หลัก ๓ ข้อ คือ กำหนดพื้นที่เสี่ยงอุทกภัย (มาก ปานกลาง น้อย), กำหนดตัวบุคคลที่รับผิดชอบแต่ละพื้นที่ให้ชัดเจน, และเตรียมเครื่องจักรเครื่องมืออุปกรณ์ให้พร้อมใช้เมื่อเกิดเหตุ

โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธาราดำเนินการดังกล่าวครบถ้วนแล้วทั้ง ๕ ประการ อีกทั้งยังมีการจัดประชุมผู้ที่มีส่วนร่วมในการใช้น้ำ เพื่อวางแผนบริหารจัดการน้ำในช่วงฤดูฝนนี้ไว้แล้วด้วยคือ จะเริ่มมีการเพาะปลูกและเริ่มส่งน้ำให้พื้นที่การเกษตรสำหรับฤดูฝนในวันที่ ๑๕ กรกฎาคมนี้ และจะมีการประชุมเพื่อวางแผนรอบเวรในการบริหารจัดการน้ำอีกครั้งในวันที่ ๕ มิถุนายนที่จะถึงนี้ เพื่อให้การบริหารจัดการน้ำมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อเกษตรกรผู้ใช้น้ำต่อไป

พิพัฒน์ ศรีตะวัน สำนักข่าวเชียงใหม่ออนไลน์นิวส์ รายงาน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *