จังหวัดเชียงใหม่วางมาตรการควบคุมการเผาพื้นที่เกษตรที่รอบริหารจัดการเกือบสองแสนไร่

จังหวัดเชียงใหม่วางมาตรการควบคุมการเผาพื้นที่เกษตรที่รอบริหารจัดการเกือบสองแสนไร่ หลังระยะห้ามเผา เริ่ม ๑ พฤษภาคมนี้ ขณะที่แนวโน้มสภาพอากาศดีขึ้น

เชียงใหม่ – จากการประชุมกองบัญชาการควบคุมไฟป่าหมอกควันภาคเหนือ กองทัพภาคที่ ๓ ส่วนหน้า โดยระบบเทเลคอนเฟอเรนซ์ของจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งจัดขึ้น ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ โดยมี นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นหัวหน้าคณะ นั้น ข้อมูลจาก Jisda ๕ วันย้อนหลัง พบว่า ๙ จังหวัดภาคเหนือมีจุด Hotspot ลดลงอย่างต่อเนื่อง หมอกควันลดลง ท้องฟ้าเริ่มโปร่งขึ้น Hotspot สะสมน้อยกว่าปีที่แล้วแทบทุกจังหวัด ยังคงมีจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดตากซึ่งมีมากกว่าปีที่แล้ว ขณะที่ยอดสะสมรวมน้อยกว่าปีที่แล้ว

ศูนย์อุตุนิมวิทยาภาคเหนือ พยากรณ์สภาพอากาศระหว่างวันที่ ๒๔-๒๖ เมษายนที่จะถึงนี้ ว่า จะมีลมปานกลางถึงแรง อากาศดีต่อเนื่องทั้งสัปดาห์

กรมควบคุมมลพิษรายงานปริมาณฝุ่นละออง PM 2.5 เทียบระยะ ๒ ปี ว่า ปริมาณฝุ่นละออง PM 2.5 ในปีนี้มีมากกว่าปีที่ผ่านมา ทั้งนี้มีการดำเนินมาตรการ ๔ มาตรการ เชิงพื้นที่ ๕ มาตรการ บริหารจัดการแบบ Single Command โดย ผู้ว่าราชการจังหวัด ซึ่งดีขึ้นต่อเนื่อง โดยมีข้อห่วงใยว่า เมื่อพ้นระยะเวลาห้ามเผาในวันที่ ๓๐ เมษายนที่จะถึงนี้ จะเกิดการระดมเผา ดังนั้นจึงต้องกำหนดช่วงเวลาเผาและควบคุมพื้นที่ โดยผู้ว่าราชการจังหวัดควบคุมพื้นที่ป่าพื้นที่อื่น ๆ โดยเฉพาะพื้นที่ป่าสงวนนั้นห้ามเผาโดยเด็ดขาด ส่วนพื้นที่อื่นต้องประสานฝ่ายปกครองก่อนเผา ในขณะที่การฟื้นฟูพื้นที่เสียหายนั้นกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นหน่วยงานหลักดูแลสำรวจพื้นที่และฟื้นฟูพื้นที่เสียหาย เสริมแหล่งน้ำ และฟื้นฟูตามศาสตร์พระราชา

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา จังหวัดเชียงใหม่เกิดจุด Hotspot กว่า ๒๐,๐๐๐ จุด ร้อยละ ๙๕ เกิดในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ พื้นที่ที่เกิดมากที่สุด ๓ อำเภอ ได้แก่ อำเภอเชียงดาว อำเภอแม่แจ่ม และอำเภอฮอด โดยปีนี้มีการดำเนินคดีผู้บุกรุกเผาป่ากว่า ๑,๐๐๐ ราย จับกุมได้ ๔๘ ราย
จังหวัดเชียงใหม่วางมาตรการป้องกันการเผาด้วยการไม่ได้เน้นการห้ามเผาเพียงอย่างเดียว แต่เน้นการทำปุ๋ยหมักควบคู่ไปด้วย โดยมีการวางแผนจัดการการเผาไว้เป็นระยะ ๆ ได้แก่ ระยะแรก วันที่ ๑-๑๕ พฤษภาคมที่จะถึงนี้ ในพื้นที่อำเภอกัลยาณิวัฒนา อำเภอจอมทอง อำเภอเชียงดาว อำเภอดอยสะเก็ด อำเภอดอยหล่อ อำเภอฝาง อำเภอแม่แจ่ม อำเภอแม่ริม อำเภอแม่วาง อำเภอแม่อาย อำเภอเวียงแหง อำเภอสะเมิง อำเภออมก๋อย และอำเภอฮอด, และระยะที่ ๒ วันที่ ๑๕-๓๐ พฤษภาคม ในพื้นที่ อำเภอไชยปราการ อำเภอดอยเต่า อำเภอพร้าว อำเภอแม่แตง อำเภอสันป่าตอง และอำเภอหางดง ส่วนอำเภอที่ไม่มีการเผา ประกอบด้วยอำเภอแม่ออน อำเภอเมือง อำเภอสันกำแพง อำเภอสันทราย และอำเภอสารภี ก็จะใช้วิธีทำปุ๋ยหมักแทน

ธนวันต์ ข่าว และสุดาภรณ์ อินต๊ะธรรม ภาพ ขอขอบพระคุณยิ่ง

พิพัฒน์ ศรีตะวัน สำนักข่าวเชียงใหม่ออนไลน์นิวส์ รายงาน