จังหวัดเชียงใหม่ประกาศให้มาตรการส่งเสริมและสนับสนุนการใช้และสวมใส่ผ้าไทยเป็นวาระจังหวัด

เชียงใหม่ – เมื่อวันที่ ๒๙ มิถุนายนที่ผ่านมา ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในการประกาศวาระจังหวัดเชียงใหม่ ด้านมาตรการส่งเสริมและสนับสนุนการใช้และสวมใส่ผ้าไทย โดยมี นายอาทร พิมชะนก พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นผู้กล่าวรายงาน

จากการที่คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ ๙ มิถุนายนที่ผ่านมา เห็นชอบให้กระทรวงมหาดไทยเป็นเจ้าภาพหลักร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรม (กรมส่งเสริมวัฒนธรรม) ในการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมและสนับสนุนการใช้และสวมใส่ผ้าไทย โดยให้ถือว่า มาตรการส่งเสริมและสนับสนุนการใช้และสวมใส่ผ้าไทยเป็นนโยบายของรัฐบาลในการส่งเสริมให้ข้าราชการและประชาชนแต่งกายด้วยผ้าไทยตามความเหมาะสมของท้องถิ่นเพิ่มขึ้น หรืออย่างน้อยสัปดาห์ละ ๒ วัน เพื่อเป็นการสืบสาน รักษา ต่อยอด และอนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย ตามแนวพระราชดำริสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ให้ดำรงไว้สืบต่อไป โดยให้ทุกกระทรวงพิจารณาจัดทำมาตรการส่งเสริมและสนับสนุนการใช้ และสวมใส่ผ้าไทย

จังหวัดเชียงใหม่จึงดำเนินการตามมาตรการและแนวทางในการส่งเสริมและสนับสนุนการใช้และสวมใส่ผ้าไทย ดังนี้

๑. จัดกิจกรรมลงนามความร่วมมือ (MOU) การใช้และสวมใส่ผ้าไทย เมื่อวันที่ ๙ ธันวาคมปีที่ผ่านมา โดยมีหน่วยงานต่าง ๆ ร่วม MOU จำนวน ๒๕ หน่วยงาน

๒. ร่วมกับสมาคมสตรีนครเชียงใหม่ ดำเนินโครงการศิลปาชีพล้านนาไทย ก้าวไกลด้วยพระบารมี ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๓ ระหว่างวันที่ ๒๑-๒๓ กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ณ อุทยานหลวงราชฤกษ์ โดยกิจกรรมในงาน ประกอบด้วย การจัดนิทรรศการแสดงผลงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง, การคัดเลือกสตรีดีเด่นของสมาคมสตรีนครเชียงใหม่, การแสดงการแต่งกายผ้าไทยล้านนาและผ้าไทยประยุกต์ของกลุ่มสตรี ๒๕ อำเภอ, การประกวดมรรยาทไทย สืบทอดวัฒนธรรมไทย และการประกวดงานฝีมือประเภท การแกะสลักผลไม้ ตามพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง, และการออกร้านแสดงและจำหน่ายสินค้า OTOP ผลิตภัณฑ์ผ้าและเครื่องแต่งกายจาก ๔ จังหวัดภาคเหนือ

๓. ส่งเสริมและสนับสนุนกระบวนการผลิต การตลาด และการพัฒนาศักยภาพผู้ผลิตและผู้ประกอบการผ้าไทย (OTOP) ของจังหวัดเชียงใหม่ จำนวน ๗๙๘ กลุ่ม/ราย และมีรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ผ้าไทยและผ้าพื้นเมืองในรอบปี ๒๕๖๓ ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ – พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น ๒,๖๘๘,๓๖๑,๒๕๒ บาท

๔. กำหนดดำเนินการประกวดผ้าสืบสานอนุรักษ์ศิลป์ ผ้าถิ่นไทยดำรงไว้ในแผ่นดินจังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ ๒๒-๒๓ กรกฎาคมนี้ ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต

ในการนี้ นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดเชียงใหม่ ข้าราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และพี่น้องประชาชนทุกคน ร่วมกันสวมใส่ผ้าไทย และผ้าเมือง เป็นประจำทุกวัน เว้นวันสำคัญที่สวมใส่เสื้อผ้าเฉพาะงานพิเศษ ตามความเหมาะสม “กินของไทย ใช้ของไทย เที่ยวเมืองไทย สวมผ้าไทย เศรษฐกิจไทยรุ่งเรือง”

ทีมงานสารสนเทศ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ ภาพ/ข่าว ขอขอบพระคุณยิ่ง

พิพัฒน์ ศรีตะวัน สำนักข่าวเชียงใหม่ออนไลน์นิวส์ รายงาน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *