จังหวัดเชียงใหม่บูรณาการทุกภาคส่วน จัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและแก้ปัญหาหมอกควันไฟป่าและฝุ่นละอองขนาดเล็ก

เชียงใหม่ – เมื่อวันที่ ๗ มีนาคมที่ผ่านมา ณ ค่ายลูกเสือสุเทพ นายมนัส ขันใส รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในและเปิดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและแก้ปัญหาหมอกควันไฟป่าตำบลช้างเผือก ประจำปี ๒๕๖๒ โดยมีหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน จิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ นักศึกษา นักเรียน และประชาชน ร่วมกันจัดทำแนวกันไฟบริเวณแนวเขตอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย ระยะทางประมาณ ๒ กิโลเมตร และจัดทำปุ๋ยหมัก รวมทั้งร่วมกันเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์แบบเคาะประตูบ้าน

กิจกรรมรณรงค์ป้องกันและแก้ปัญหาหมอกควันไฟป่าตำบลช้างเผือก ประจำปี ๒๕๖๒ นี้ จัดให้มีขึ้นเพื่อปลูกฝังจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้กับประชาชนในพื้นที่ อันเป็นการแก้ปัญหาหมอกควันไฟและฝุ่นละอองขนาดเล็กที่มีสาเหตุหลักมาจากไฟป่าและการเผาในพื้นที่โล่งทั้งเขตเมืองและชนบท ซึ่งทำให้มีหมอกควันและฝุ่นละอองปกคลุมทั่วเมือง ส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน โดยเฉพาะเด็ก สตรีมีครรภ์ ผู้สูงอายุ และผู้อยู่ในกลุ่มเสี่ยงโรคทางเดินหายใจ จนกระทั่งจังหวัดเชียงใหม่ต้องประกาศให้ปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็กเป็นวาระสำคัญของจังหวัดที่ต้องดำเนินการป้องกันและแก้ปัญหาอย่างเร่งด่วน

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่ ภาพและข่าว ขอขอบพระคุณยิ่ง

พิพัฒน์ ศรีตะวัน รายงาน