จังหวัดเชียงใหม่จัดกิจกรรมจิตอาสาปลูกป่าต้นน้ำ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

จังหวัดเชียงใหม่จัดกิจกรรมจิตอาสาปลูกป่าต้นน้ำ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓

เชียงใหม่ – เมื่อวันที่ ๑๒ สิงหาคมที่ผ่านมา เวลา ๑๐.๓๐ น. ณ ป่าต้นน้ำ อ่างเก็บน้ำกองการสัตว์และเกษตรกรรมที่ ๓ กรมการสัตว์ทหารบก ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นำข้าราชการ เจ้าหน้าที่รัฐ และประชาชนจิตอาสาจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสาปลูกป่าต้นน้ำแม่ข่า และกิจกรรมจิตอาสารักเอยรักลูก เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยประชาชนจิตอาสาร่วมกันปลูกต้นไม้ จำนวน ๒,๐๐๐ ต้น เพื่อฟื้นฟูและอนุรักษ์ป่าต้นน้ำของอ่างเก็บน้ำ ซึ่งอ่างเก็บน้ำแห่งนี้สร้างขึ้นในพื้นที่ของกองการสัตว์และเกษตรกรรมที่ ๓ สำหรับเป็นพื้นที่รองรับน้ำในช่วงฤดูฝนเพื่อช่วยบรรเทาปัญหาอุทกภัย และเป็นพื้นที่กักเก็บน้ำไว้ใช้ในช่วงฤดูแล้ง หลังจากนั้นมีการมอบสิ่งของช่วยเหลือในการดำรงชีพให้กับนักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ จำนวน ๓๐ คน และประชาชนทั่วไป จำนวน ๗๐ คน รวมทั้งสิ้น ๑๐๐ คน ในกิจกรรมจิตอาสารักเอยรักลูกอีกด้วย

ต่อมาในเวลา ๑๓.๓๐ น. ของวันเดียวกัน ณ จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ บ้านโป่งกุ่ม ตำบลป่าเมี่ยง อำเภอดอยสะเก็ดนายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ นำข้าราชการ เจ้าหน้าที่รัฐ และประชาชนจิตอาสาจังหวัดเชียงใหม่ รวมจำนวน ๒๐๐ คน ร่วมกิจกรรมจิตอาสาปลูกป่าต้นน้ำแม่กวง เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยประชาชนจิตอาสาร่วมกันปลูกต้นไม้ จำนวน ๑.๐๐๐ ต้น ในพื้นที่ประมาณ ๑๐ ไร่ เพื่อสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์และหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อการมีส่วนร่วม ดูแล และบำรุงรักษา และเพื่อฟื้นฟูป่าต้นน้ำแม่กวงให้มีสภาพเป็นผืนป่าที่สมบูรณ์

การจัดกิจกรรมจิตอาสาปลูกป่าต้นน้ำ เป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่ทรงมีต่อพสกนิกรตลอดระยะเวลาอันยาวนาน ทรงปฏิบัติบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการ เพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่อาณาประชาราษฎร์ โดยมิได้ย่อท้อต่อความเหนื่อยยาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการส่งเสริมอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดังพระราชดำรัส ที่พระราชทานไว้ เมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๒๕ ณ บ้านถ้ำคิ้ว อำเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร ความว่า “พระเจ้าอยู่หัวเป็นน้ำ ฉันจะเป็นป่า ป่าที่ถวายความจงรักภักดีต่อน้ำ พระเจ้าอยู่หัวสร้างอ่างเก็บน้ำ ฉันจะสร้างป่า”

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่ ภาพ/ข่าว ขอขอบพระคุณยิ่ง

พิพัฒน์ ศรีตะวัน สำนักข่าวเชียงใหม่ออนไลน์นิวส์ รายงาน