งานเกษตรภาคเหนือ ครั้งที่ ๙ ณ จังหวัดเชียงใหม่ เปิดแล้วอย่างยิ่งใหญ่

เชียงใหม่ – เมื่อวันที่ ๗ พฤศจิกายนที่ผ่านมา ณ  ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ พระชนมพรรษา พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ประธาน กรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวง และ นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ร่วมกันทำพิธีเปิด งานเกษตรภาคเหนือ ครั้งที่ ๙ ท่ามกลางผู้ร่วมงานจำนวนมาก

พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ กล่าวว่า การจัด งานเกษตรภาคเหนือ เป็นกิจกรรมบริการวิชาการที่ก่อให้เกิดประโยชน์อย่างมากทั้งต่อหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่ร่วมจัดงาน รวมทั้งเป็นประโยชน์ต่อสังคม และชุมชน และที่สำคัญคือ เป็นประโยชน์ต่อตัวเกษตรกรโดยตรงที่จะมีโอกาสเรียนรู้และรับทราบข้อมูลข่าวสารการพัฒนาเทคโนโลยีการเกษตรที่ทันสมัย และสามารถนำองค์ความรู้ต่าง ๆ ไปพัฒนาระบบการผลิตให้ดีและมีมาตรฐาน ซึ่งจะทำให้ผลผลิตมีคุณภาพและมีความปลอดภัย สามารถพัฒนาสู่การเป็น Smart Agriculture เป็นที่ยอมรับของตลาดและประชาคมโลก ขณะเดียวกันเกษตรกรก็จะมีคุณภาพชีวิตและฐานะทางเศรษฐกิจที่ดีขึ้น

 

งานเกษตรภาคเหนือ ครั้งที่ ๙ จัดโดย คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรอิสระ และกลุ่มเกษตรกร ภายใต้แนวคิด “นวัตกรรมเกษตรอัจฉริยะสําหรับคนรุ่นใหม่: Smart Agricultural Innovation for Next Generation รวมพลังสร้างสรรค์องค์ความรู้สู่ชุมชน” ภายในงานมีการนำเสนอผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่โดดเด่นทั้งด้านพืช ปศุสัตว์ ประมง คุณภาพดิน สิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีชีวภาพ เทคโนโลยีอาหาร เทคโนโลยีการเกษตร และเทคโนโลยีพลังงาน ในรูปแบบเชิงสาธิตที่ให้ผู้ชมงานได้รับความรู้และตัวอย่างที่สามารถสัมผัสได้จริง มีการจัดนิทรรศการนวัตกรรมเทคโนโลยีเกษตรสมัยใหม่ นิทรรศการจากส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ มูลนิธิโครงการหลวงและโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ นิทรรศการจากองค์กรอิสระและเครือข่ายเกษตรกร นิทรรศการคณะเกษตรศาสตร์และหน่วยงานในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และนิทรรศการนวัตกรรมแห่งเอเชียโดยบริษัทด้านการเกษตรจากต่างประเทศกว่า ๕๐ บริษัท

นอกจากนี้ ยังมีการจัดการประชุมและเสวนาวิชาการอีกจำนวนมาก เช่น เทคโนโลยีโรงเรือน ระบบน้ำ เกษตรออนไลน์ เกษตรแม่นยำ แมลงอุตสาหกรรมใหม่ และกัญชาในอนาคต การจัดประกวดพันธุ์ข้าวพื้นเมือง กล้วยไม้ ไม้ประดับ ปลากัด ปลาหมอสี ปลาหางนกยูง และงูสวยงาม พร้อมทั้งการฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้นกว่า ๒๐ หลักสูตร อีกทั้งยังมีร้านค้าสินค้าเกษตร สินค้าพรีเมี่ยม กาดวัฒนธรรม Smart market และคาราวาน Food truck กว่า ๒๐ คัน มาร่วมจำหน่ายสินค้าให้กับผู้ชมงานในครั้งนี้อีกด้วย

งานเกษตรภาคเหนือ ครั้งที่ ๙ ซึ่งจัดให้มีขึ้นระหว่างวันที่ ๗-๑๑ พฤศจิกายนนี้ เวลา ๐๙.๐๐-๒๒.๐๐ น. ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบพระชนมพรรษา

พิพัฒน์ ศรีตะวัน สำนักข่าวเชียงใหม่ออนไลน์นิวส์ ภาพ/ข่าว