คณะกรรมการลุ่มน้ำปิงติดตามผลการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำช่วงหน้าแล้งที่ผ่านมา

จังหวัดเชียงใหม่ประชุมคณะกรรมการลุ่มน้ำปิงเพื่อติดตามผลการดำเนินการแก้ปัญหาในช่วงหน้าแล้งที่ผ่านมา และแผนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำปิง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

เชียงใหม่ – เมื่อวันที่ ๑๗ มิถุนายนที่ผ่านมา ณ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ นายคมสัน สุวรรณอัมพา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการลุ่มน้ำปิง ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ โดยมีผู้แทนจังหวัดกำแพงเพชร จังหวัดลำพูน จังหวัดตาก และคณะกรรมการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กรมชลประทาน กรมทรัพยากรน้ำ กรมพัฒนาที่ดิน กรมส่งเสริมการเกษตร กรมส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิ่น และกรมประชาสัมพันธ์ ร่วมการประชุมเพื่อรับทราบผลการดำเนินงานของคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (กนช.), การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ, การบูรณาการดำเนินงานระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำช่วงหน้าแล้งในภาพรวมของประเทศและในพื้นที่ลุ่มน้ำปิง และแผนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำปิง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

โดยในส่วนของลุ่มน้ำปิง มีการวางแผนจัดสรรน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ในลุ่มน้ำปิง ประกอบด้วย อ่างเก็บน้ำภูมิพล อ่างเก็บน้ำแม่กวงอุดมธารา และอ่างเก็บน้ำแม่งัดสมบูรณ์ชล โดยมีแผนการจัดสรรน้ำรวม ๑,๒๙๗,๐๐๐,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร แต่สามารถจัดสรรน้ำรวม ๑,๔๕๙,๐๐๐,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร โดยมีปริมาณน้ำสำรองต้นฤดูฝนรวม ๘๐๐,๐๐๐,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร และด้านสถานการณ์พื้นที่ปลูกข้าวรอบที่ ๒ ในลุ่มน้ำปิง ทั้งในเขตและนอกเขตชลประทาน ซึ่งพบว่า มีพื้นที่ปลูกข้าวมากกว่าแผนเพาะปลูก จำนวน ๖ จังหวัด

สำหรับแผนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ที่จะดำเนินการในพื้นที่ลุ่มน้ำปิง นั้น มีการจำแนกตามเป้าหมาย ได้แก่ การจัดหาแหล่งน้ำสำรองในพื้นที่ขาดแคลนและมีคุณภาพมาตรฐานในราคาที่เหมาะสมเพื่อให้หมู่บ้านและชุมชนเมืองมีน้ำสะอาดเพื่อการอุปโภคและบริโภค, การจัดการน้ำภาคการเกษตรและอุตสาหกรรมอย่างสมดุล, การบรรเทาน้ำท่วมและอุทกภัยในพื้นที่ชุมชน พื้นที่เศรษฐกิจสำคัญ และพื้นที่เกษตรอย่างเป็นระบบ, การจัดการน้ำเสียและฟื้นฟูแหล่งน้ำธรรมชาติทั่วประเทศให้มีคุณภาพ, การป้องกันการชะล้างพังทลายของดินในพื้นที่ต้นน้ำ, การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำครอบคลุมทุกลุ่มน้ำอย่างสมดุล, และการเตรียมความพร้อมรับมือในภาวะน้ำแล้งและน้ำท่วม ซึ่งขณะนี้สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) อยู่ระหว่างการจัดทำร่างแผนป้องกันและแก้ปัญหาภาวะน้ำแล้งและน้ำท่วม โดยจะมีการเสนอต่อคณะกรรมการลุ่มน้ำเพื่อจัดทำแผนต่อไป

นันธิกา กิจปาโล สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่ ภาพ/ข่าว ขอขอบพระคุณยิ่ง
พิพัฒน์ ศรีตะวัน สำนักข่าวเชียงใหม่ออนไลน์นิวส์ รายงาน