คณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ปัญหาเศรษฐกิจ (กรอ.) ประชุมติดตามความก้าวหน้าและผลการดำเนินงานโครงการสำคัญตามมติคณะรัฐมนตรีในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

คณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ปัญหาเศรษฐกิจ (กรอ.) ประชุมติดตามความก้าวหน้าและผลการดำเนินงานโครงการสำคัญตามมติคณะรัฐมนตรีในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

เชียงใหม่ – เมื่อวันที่ ๒๖ พฤศจิกายนที่ผ่านมา ณ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ นายสำเริง ไชยเสน รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมการเสริมสร้างความเข้มแข็งของกลไกขับเคลื่อนความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนในการพัฒนาและแก้ปัญหาทางเศรษฐกิจระดับพื้นที่ และการขับเคลื่อนติดตามผลการดำเนินงานตามมติคณะรัฐมนตรี โดยมี นางสาวศศิธร พลัตถเดช ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และประสานการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันจากสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) พร้อมคณะ และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องที่ได้รับการอนุมัติโครงการตามมติคณะรัฐมนตรีของเชียงใหม่ ร่วมประชุมเพื่อรายงานผลการดำเนินงานตามข้อเสนอที่เกี่ยวข้องกับจังหวัดเชียงใหม่ ตามมติคณะรัฐมนตรีในคราวประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่ ตั้งแต่คราวประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจร เมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐, และวันที่ ๑๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒ รวมถึงมติคณะรัฐมนตรีที่มีความเกี่ยวข้องกับพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

ที่ประชุมมีการติดตามความคืบหน้าการพัฒนาโครงข่ายการขนส่งทางอากาศและทางบก, ข้อเสนอเชิงนโยบาย, ข้อเสนอเพื่อสนับสนุน New S – Curve, และข้อเสนอเชิงพื้นที่เพื่อขอรับการสนับสนุนในอนาคต โดยพบว่า มีหลายโครงการที่การดำเนินการมีความคืบหน้าไปแล้วอย่างมาก เช่น การยกระดับอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือสู่การเร่งสร้างผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรมเพื่อสนับสนุนและเชื่อมโยงองค์ความรู้จากสถาบันการศึกษาทั่วประเทศ เป็นต้น แต่ก็พบว่า ยังมีอีกหลายโครงการที่ไม่มีความคืบหน้าในการดำเนินงานเท่าที่ควร ที่ประชุมจึงร่วมกันพิจารณาปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานตามโครงการต่าง ๆ โดยเฉพาะการพัฒนาโครงข่ายการขนส่งทางอากาศและทางบก เช่น โครงการก่อสร้างท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่แห่งที่ ๒, โครงการมอเตอร์เวย์เชียงใหม่ – เชียงราย, โครงการพัฒนาระบบไฟฟ้ารางเบา, โครงการก่อสร้างทางหลวงแนวใหม่ (เชียงใหม่ถึงทางเลี่ยงเมืองลำพูน) จากทางหลวงหมายเลข ๑๑๔๑ บรรจบกับทางหลวงหมายเลข ๑๐๖, การศึกษาและสร้างกลไกการขับเคลื่อนการใช้ศักยภาพความเข้มแข็งของภาคเหนือตอนบนด้าน MICE, Medical &Wellness Hib, Creative Lanna, และ Food Valley เพื่อเชื่อมโยงกับ EEC, GMS, และ BIMSTEC เป็นต้น รวมถึงโครงการเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจด้านอื่น ๆ โดยมีคณะกรรมการภาคเอกชน ทั้งหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่, ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคเหนือ, สภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่, และภาคเอกชน ร่วมสนับสนุนให้ข้อมูลและนำเสนอแนวการพัฒนาเศรษฐกิจจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดใกล้เคียงของภาคเหนือ ให้ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาด้วย ซึ่งคณะทำงานสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ปัญหาเศรษฐกิจ (กนอ.) จะนำข้อมูลที่ได้รับจากการประชุม เป็นข้อมูลในการติดตามโครงการ รวมถึงร่วมหาทางแก้ปัญหาและความขัดข้องที่ไม่สามารถดำเนินโครงการต่าง ๆ ได้ เพื่อให้โครงการที่ได้รับการพิจารณาจากมติคณะรัฐมนตรีสามารถดำเนินการได้เพื่อประโยชน์ของประชาชน

ที่ประชุมได้มอบหมายให้แต่ละหน่วยงาน ศึกษา เตรียมความพร้อมสำหรับการเสนอโครงการสำคัญและเร่งด่วน หากคณะรัฐมนตรีจัดการประชุม ครม.สัญจร ในภาคเหนือ เพื่อเสนอโครงการขอรับการอนุมัติ โดยเฉพาะโครงการที่มีการต่อยอดจากโครงการเดิม ซึ่งต้องคำนึงถึงความพร้อมของการดำเนินงาน หากได้รับการพิจารณาอนุมัติด้วย

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่ ภาพ/ข่าว ขอขอบพระคุณยิ่ง

พิพัฒน์ ศรีตะวัน สำนักข่าวเชียงใหม่ออนไลน์นิวส์ รายงาน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *